Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
300000
Vysoutěžená cena zakázky: 
173250
Ukončení příjmu nabídek: 
31. Říjen 2012 - 12:00
Datum otevření obálek: 
31. Říjen 2012 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
19. Listopad 2012
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry

Podrobný popis zakázky: 

Cyklostezky v obci Psáry - aktualizace projektu 10/2012

Úvod:

Dokumentace pro stavební povolení stavby  “Cyklostezky v obci Psáry“ byla zpracována v 04/2005, stavební povolení na předmětnou stavbu bylo vydáno v roce 2005.

Některé úseky stavby byly v uplynulém období realizovány (Úsek 3.1), převážná část stavby však dosud realizována nebyla.  Projektová dokumentace z roku 2005 je dnes ve vybraných úsecích již překonána např. úpravou návazných úseků komunikací v rámci developerských projektů, výstavbou inženýrských sítí aj.

Základními požadavky na „aktualizaci“ projektové dokumentace jsou:

  1. Dopracování projektové dokumentace na dosud nerealizované úseky do podrobnosti  vyžadující podání žádosti o dotaci k ROP Střední Čechy (upřesnění situačního a výškového řešení) za dodržení ustanovení stavebního povolení a s přihlédnutím k aktuálnímu znění souvisejících ČSN, zákonných vyhlášek a TP (zejména  ČSN 736102, 736110, vyhláška č.91/2009 Sb. a 398/2009 Sb.) a to včetně výkazu výměr.
  2. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti pro podání žádosti o dotaci k ROP Střední Čechy včetně výkazu výměr a inženýrské činnosti (DUR+DSP) na dále uvedené a ve výkresové příloze vyznačené úseky.
  3. Nedílnou součástí nabídkové ceny bude rovněž zajištění průzkumných prací zahrnujících zejména průzkum průběhu inženýrských sítí (existující vyjádření správců IS jsou již propadlá), průzkum majetkoprávních vztahů a místní průzkum včetně průzkumu dopravního značení.

Poznámka:  Zaměření bude poskytnuto objednatelem, projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti DSP bez prováděcích detailů pro realizaci stavby.

Specifikace poptávky:

Ad 1)Průzkumné práce (pro celý rozsah)

  • Aktualizace průzkumu IS včetně zákresu a poplatků
  • Místní průzkum
  • Průzkum dopravního značení
  • Majetkoprávní elaborát (katastrální podklady vč. poplatků, zákres navrhovaných úprav do katastrální mapy, výpis z KN)

 

Ad 2)Aktualizace a dopracování návrhu DSP z roku 2005 vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

Větev  1

Úsek 1.1 – Prověření úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy

Úsek 1.2 – upřesnění situačního a výškového řešení ,  dopracování návrhu dopravního značení vč. projednání

Větev  2

Větev 2 dle DSP je z důvodů majetkoprávních problémů  z požadovaného rozsahu vypuštěna.

Větev  3

Úsek 3.1 – návrh dopravního značení  vč. projednání

Úsek 3.2 – Úprava šířky stezky pro chodce a cyklisty dle doměření stožárů v.o. (úprava šířky stezky na 2,5-2,0m). Návrh převedení cyklistů z PDP do HDP včetně projednání.

Úsek 3.3 – Návrh dopravního značení (např. piktogramový koridor) vč. projednání

Větev  4

Úsek 4.1 – návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty přes ul. Hlavní, návrh stavební úpravy a dopravního značení  v místě připojení ul. Javorová  vč. projednání.

Úsek 4.2 -  upřesnění návrhu (stavební uspořádání a dopravní značení) v úseku Javorová – K Lesu na základě doměření poskytnutým objednatelem

Úsek 4.2 – prověření možností úpravy dopravního značení pro zřízení cyklistických pruhů resp. piktogramových koridorů resp. zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy

Úsek 4.2 – návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty přes ul. Pražská vč. projednání.

Úsek 4.2-3 – návrh dopravního značení vč. projednání

Úsek 4.3 – upřesnění návrhu na základě doměření, vypracování úpravy dopravního značení vč. projednání

Ad 3)Rozšíření návrhu o nové úseky vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a inženýrské činnosti DUR+DSP

Větev  1

Úsek  1.1 – rozšíření návrhu DSP o úsek před školou (obytná zóna).

Větev  3

Úsek 3.1 – návrh úprav alternativní trasy propojky větví 1-3

Větev 4

Úsek 4.2 – Alternativní trasa (4.2.b) vč. přechod  vodoteče Záhořanského potoka (návrh stavebních úprav a úprav dopravního značení vč. projednání).

Úsek 4.4 – Úsek k cyklostezce ve směru ul. Sportovní - Libeř (návrh stavebních úprav a úprav dopravního značení vč. projednání).

 

Termín plnění

se předpokládá u původních úseků (aktualizace) do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Nové úseky do DÚR k odevzdání také do 4 měsíců od od podpisu smlouvy. Další lhůta projednávání ÚR a stavebního povolení zhotovitelem se již bude odvíjet dle následujících vyjádření a případných požadavků dotčených orgánů.

Původní projektovou dokumentaci je možné si prohlédnout na OÚ Psáry.

Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Poznámka: Nabídku je možné zaslat poštou nebo osobně v zalepené a označené obálce, tak aby bylo zajištěno, že nabídka bude 31.10. 2012 do 12:00 hod. na podatelně OÚ Psáry

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Uchazeč vyplní výkaz výměr.

Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Uchazeč je povinen uvést alespoň jednu referenční zakázku projektové dokumentace - cyklostezka.

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek v příloze

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Cyklostezky - doplnění projektové dokumentace 132 192, 00 Kč 109 250, 00 Kč 472/2013 109/2012