Zápis z jednání Školské komise dne 16. 1. 2011

Datum: 
16.01.2011

Účast: M. Vašíček, M. Vostrá-Jedličková, M. Běťáková, O. Kramosilová, M. Šmerglová,  Š. Nezmarová, 
Omluvena: H. Doležalová

Přiložené soubory: 

Při zahájení jednání byli členové komise informováni, že pozvána byla též ředitelka ZŠ a MŠ M. Trůblová, která se však z rodinných důvodů omluvila

Body jednání:

1) Nedostatečná kapacita základní školy

Členové komise se shodli na katastrofálním stavu nedostatečné kapacity a nedostatečném zázemí ZŠ. Je všeobecně známo, že obec Psáry je dlouhodobě největší obcí s neúplnou základní školou ve Středočeském kraji. Škola nemá dostačující jídelnu, zázemí pro pedagogický sbor, dostatek tříd, prostor pro družinu, tělocvična je vybudována pouze provizorně z třídy, nedostačují prostory pro šatnu, neodpovídající je i sociální zařízení. Základní škola musí využívat i prostory MŠ a z toho následně pramení problémy s kapacitou v MŠ.
Školská komise doporučuje radě obce:

  • požádat ředitelku školy o přesný přehled kapacity školy (kapacita jednotlivých učeben, zázemí pro kantory atp.)
  • požádat ředitelku školy o plán rozvoje školy
  • prostřednictvím dotačních titulů řešit výstavbu nové ZŠ (školská komise si pozve na příští jednání architekta ČVUT zaměřeného na projektování základních škol s atypickou náplní činnosti)

2) Nedostatečná kapacita mateřské školky

Vzhledem k situaci, že základní škola využívá prostory MŠ, část dětí ze školky je přesunuta do Domova Laguna. Tyto prostory jsou užívány MŠ za úplatu a s velkou pravděpodobností bude tento pronájem ze strany vedení Laguna vypovězen z důvodu potřeby využívat tyto prostory pro vlastní klienty. Pro příští školní rok je třeba vypracovat zprávu, která zmonitoruje počet přihlášených dětí do školky a školy a s ohledem na kapacitu ZŠ a MŠ vyhodnotit situaci pro školní rok 2011/2012. Vzhledem k informacím o evidenci obyvatel však předpokládáme, že kapacita obou zařízení bude opět pravděpodobně nedostatečná. Školská komise jednala o možnosti získat do pronájmu rodinný dům v obci, který by mohl poskytnout zázemí pro jednu třídu MŠ v návaznosti na provozování Klubíčka pro RC Domeček. Členové komise současně diskutovali o možnosti tzv. sousedské výpomoci, kdy maminka na mateřské dovolené se bude starat o další děti.

Školská komise doporučuje radě obce:

  • doporučit ředitelce ZŠ a MŠ nepřijímat do školkového zařízení děti mladší tří let
  • vyvolat jednání s panem Hubičkou, majitelem rodinného domu ve Sportovní ul. o možném pronájmu nemovitosti pro RC Domeček, který by umožnil zvýšit kapacitu dopoledního klubu.

3) Otevřený dopis ředitelce školy

Členové školské komise byli seznámeni s otevřeným dopisem rodičů ředitelce školy ze dne 16. 7. 2010, týkající se vyučovacího programu pomocí notebooků, ale především opětovné změny učitele třídy. Kopie dopisu byla předána na OÚ Psáry.

Školská komise doporučuje radě obce:

  • požádat ředitelku školy o sdělení reakce na tento otevřený dopis

4) Fluktuace pedagogů a zaměstnanců ZŠ a MŠ

Školská komise projevila znepokojení nad častým odchodem pedagogů ze ZŠ a MŠ Psáry. Většina členů se osobně setkala se stížnostmi rodičů nad tímto jevem. Děti jsou z časté změny svých učitelů frustrované.
Kopie písemné stížnosti rodičů v souvislosti s odchodem učitelek byla již podána na obecním úřadě v roce 2007 v souvislosti s odchodem paní učitelky Markéty Matějů. V roce 2009 byla pozvána Štěpánka Nezmarová, zastupitelka a členka bývalé školské komise, předsedkyně současné školské komise, na jednání rodičů, kteří jí informovali o svém znepokojeni a zklamání dětí kvůli odchodu paní učitelky Blanky Naimanové. Následně z této třídy postupně odešla více než polovila dětí, které přestoupily na jiné školy. V roce 2008 upozorňoval bývalý místostarosta Jan Vrba na školské komisi, které se účastnila i paní ředitelka Trůblová, na opakované stížnosti rodičů týkající se častých odchodů pedagogů ze ZŠ a MŠ Psáry. Štěpánka Nezmarová opakovaně zmiňovala tuto skutečnost i na jednáních zastupitelstva v minulém volebním období (viz zápisy ze zastupitelstva).

Školská komise doporučuje radě obce:

  • požádat ředitelku školy o přehled odchodu pedagogů a pracovníků ZŠ a MŠ Psáry za dobu její působnosti
  • Absence kvalifikovaného pedagogického dozoru v MŠ dne 23. 12.

M. Běťáková informovala školskou komisy o události ze dne 23. 12. 2010 (zaměstnankyně RC Domeček samostatně dohlížela po dobu více než tří hodin na děti z MŠ, a to bez předchozí domluvy) a požádala komisi o vyjádření, zda a jakým způsobem tuto situaci řešit. Komise doporučila paní Běťákové sepsat se zaměstnankyní pro vlastní potřebu zápis.

6)   Informace na webových stránkách ZŠ a MŠ Psáry

Vzhledem k tomu, že zveřejňování informací, na něž mají rodiče ze zákona právo, na internetových stránkách škol přispívá k lepší informovanosti, transparentnosti a dobrému jménu školy, žádáme radu obce, aby:

  • požádala ředitelku ZŠ a MŠ Psáry, aby na webových stránkách školy zveřejnila následující dokumenty –  výroční zprávy a zprávy o výsledku inspekčních kontrol.

Zpracovala: Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, předsedkyně školské komise