Zápis z jednání Komise sportovní a životního prostředí.

Datum: 
19.04.2011

Zápis z jednání Komise sportovní a životního prostředí, které se zabývalo dalším postupem v kauze Štědřík za účasti všech stran sporu.

Přiložené soubory: 

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 19.4.2011 v 19.30hod.

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek, Tomáš Maxa, Milan Zetocha
Omluveni: Pavel Kuka
Pozvaní a přítomní hosté: Marie Vanková, Zdeněk Kác

Body jednání:

  1. pokračování řešení pobytové louky na Štědříku
  2. výměna kolotoče na dětském hřišti
  3. příspěvky sportovním sdružením

ad 1:

V souladu s usnesením zastupitelstva č.8/1-2011 III Komise pokračuje ve své práci dořešení situace kolem pobytové louky na Štědříku.

Komise bere na vědomí, že herní prvky na základě sdělení SÚ č.j.OúJ/02239/2011 byly po dohodě se zhotovitelem odstraněny a uloženy do depozitu OÚ.

Komise se shodla na tom, že v dalším postupu bude řešit celé území mezi Záhořanským potokem a přilehlou komunikací, sahající od stávající upravené pobytové louky až k obecnímu pozemku u garáží na Štědříku, jako celek.

Po debatě o budoucím uspořádání této lokality na Štědříku komise dospěla k závěru, že celé území by mělo mít opravdu charakter volně přístupné pobytové louky s převahou zeleně v souladu s Nájemní Smlouvou č.17N07/81 mezi obcí Psáry a Pozemkovým fondem ČR. Co se týče herních prvků, komise má ten názor, že do výše zmíněné lokality by se měly přednostně umístit již zhotovené herní prvky uložené v depozitu, zhotovené Mgr. Marií Vankovou. Jejich montáž si sice vyžádá určité finanční prostředky, ale bude to mnohonásobně méně, než kdyby se pořizovaly prvky nové. Navíc zapadají do rázu celého území. Komise by chtěla pouze zdůraznit, jak už bylo dříve řečeno, že zhotovitel musí po umístění herních prvků na místo zajistit bezodkladně jejich certifikaci.

Komise se dále zabývala rozmístěním těchto herních prvků. Po zvážení názorů obou stran dřívějšího sporu doporučuje, aby se prvek „věžička“ umístil na původní místo, kde je již připravený terén. Ostatní prvky doporučuje rozmístit rovnoměrně po celém území tak, aby houpačky byly nejblíže k sídlišti na Štědříku. Smyslem těchto návrhů je, aby nedocházelo na žádném místě pobytové louky ke zvýšené koncentraci návštěvníků, kteří by případně mohli rušit nedaleko bydlící občany.

Dále komise doporučuje celým územím vést pěší stezku s rozptýleným rozmístěním odpočinkových míst. Samořejmostí by měly být koše na psí exkrementy. V souladu s celkovou koncepcí místa by na předmětném území neměly být ploty s vyjímkou živých plotů nebo nízkého oplocení.

Toto záměr komise doporučuje předat jako zadání pro podrobné projektové zpracování.

Ad 2:

V tomto bodě panuje shoda na tom, že nahradíme demontovaný kolotoč z dětského hřiště mezi paneláky na Štědříku stejným herním prvkem.

Ad 3:

Příspěvky – zde komise konstatovala, že by měla obec výrazně zvýšit příspěvky pro všechny skutečně fungující sportovní sdružení na obci. Touto otázkou se bede komise ještě zabývat na příští schůzi.

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 25.3..2011

 

Je třeba konstatovat, že s tímto zápisem jako celkem nesouhlasí pan Maxa.