Zápis z jednání FV č. 2/2011

Datum: 
04.04.2011

Místo: Obecní úřad Psáry
Přítomni: ing. Antonín Rak, ing. Hana Ortová, ing. Karel Kříž, ing. Petr Odstrčil

Komu patří: 
Finanční výbor

I. Zahájení, úvod

Jednání bylo zahájeno bezprostředně po ukončení kontroly hospodaření Obce Psáry, byla konstatována přítomnost nadpoloviční většiny členů FV (4/5) a výbor tedy byl usnášeníschopný.

II. Vyhodnocení kontroly hospodaření obce Psáry a ZMŠ Psáry

Výbor projednal výsledky kontroly hospodaření ZMŠ Psáry obce za leden a únor 2011 konané dne 4.4.2011 s tím, že ve vztahu ke kontrolovanému subjektu není třeba přijímat žádná opatření.

Výbor dále projednal výsledky kontroly hospodaření Obce Psáry obce za 1.Q. 2011 konané dne 4.4.2011 s tím, že je nutné vždy na konci roku provádět a účtovat o dohadných položkách.

III. Kontrola nákladů - Odpočinková zóna Štědřík

Na základě získaných dokumentů (celkem 34 PDF souborů) a informací od ing. Janaty FV konstatuje, že

1) V roce 2008 došlo k uzavření SoD s paní Marií Vankovou na rekultivaci, osetí a osázení „Odpočinkové zóny“ cca 800m2 plochy na celkovou částku 98.800 Kč. Skutečně fakturováno paní Vankovou bylo 91.000 Kč.

2) Dle Usnesení RO 48/8-2010 dne 29.3.2010 proběhlo výběrové řízení na „zkultivování Odpočinkové zóny“, avšak pouze se dvěma účastníky, což bude jistě předmětem prověření KV, podle FV je u tohoto typu prací takto nízký počet účastníků nedostatečný. Vítězem se stala společnost Arkifas. Na všech smlouvách (včetně smlouvy na realizaci 1. Etapy, prováděné v roce 2008) je uveden jako předmět díla Odpočinková zóna.

3) Dle usnesení RO 59/9-2010 došlo ke schválení SoD 62/2010 se společností Arkifas na rekultivaci „Odpočinkové zóny“ cca 2000 m2 plochy na celkovou částku 306.750 Kč. SoD byla Obcí Psáry podepsaná dne 14.4. Smlouva je velmi stručná, bez pozastávek, jakýchkoli záruk za provedené dílo, bez penále za případné překročení termínu, naopak s povinností pro obec uhradit zálohu a povinností uhradit doplatek nikoli po kontrole skutečně provedených prací (jednotková cena krát výměra), ale po předání předávacího protokolu. Jednotkové ceny a jednotlivé výměry jsou ve smlouvě popsány velmi vágně a jsou tudíž obtížně kontrolovatelné, vyjma položek zmíněných níže.

Časový plán realizace je ve smlouvě stanoven od 14.4. po dobu 6 týdnů, tedy přibližně do konce května 2010.

4) Dle usnesení RO 129/22-2010 byl dne 16.8.2010 (tedy 2,5 měsíce po smluvně potvrzeném časovém plánu realizace díla) se zhotovitelem uzavřen dodatek smlouvy 130/2010 – navýšení ceny na konečnou částku 334.750 Kč. Bez dalších, tedy ani termínových úprav.

5) Dne 3.9.2010 došlo k předání díla mezi paní Vankovou a paní Valáškovou, na základě kterého vznikl paní Vankové nárok na vystavení faktury. Samotný předávací protokol je více než stručný.

6) Faktury včetně zálohové však nejsou vystavovány společností Arkifas, nýbrž paní Vankovou, což ale zřejmě není chyba, protože IČO a DIČ je shodné na smlouvě i na faktuře. Suma faktur je shodná s konečnou částkou dle SoD.

7) Celková zrekultivovaná plocha realizovaná paní Vankovou (Arkifas) by tedy měla činit cca 2.800 m2 plochy. V první etapě nelze zjistit poměr zatravněné a mulčované plochy, protože žádné výměry ve smlouvě vyjma celkové plochy (800 m2) nejsou uvedeny, u druhé etapy (cca 2.000 m2) má jít o 1.400 m2 zatravněné plochy, o 800 m2 plochy mulčované, 60 m2 kačírku včetně geotextilie (což je ale celkem 2.260m2). Dáváme vedení obce na zvážení, zda případně pověří Stavební komisi o zjištění skutečně provedených výměr včetně položky „okraje z pozinku – přechod mezi jezírkem a trávou“ a „pokládka okrajů jezírka“ – obě ve výměře 130bm. Zřejmě nelze zjistit, zda cena díla odpovídá cenám obvyklým, protože nejsme schopni oddělit práce realizované firmou Staving Olomouc (prováděné zdarma) a práce realizované firmou paní Vankové. Z pozice FV jsou veškeré náklady v souladu platnými smlouvami a potvrzeným předávacím protokolem.

8) Zřejmě v souvislosti se zásahem vandalů došlo poté k opravě houpačky a vysazení stromku, celkovým nákladem 9.230 Kč.

IV. DIPRO

Zapis Splatne PFirma Ucel Celkem Sum
22.10.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. STORNO 220 680,00 220 680,00
22.10.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. STORNO 196 080,00 196 080,00
8.11.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. přechod ul. Pražská - inž. činnost 84 000,00 84 000,00
8.11.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. přechod ul. Pražská -projektová dokume 112 080,00 112 080,00
8.11.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. přechod ul. Jílovská - inž. Činnost 100 800,00 100 800,00
8.11.2010 20.11.2010 DIPRO, s.r.o. přechod ul. Jílovská -projektová dokume 119 800,00 119 800,00

Z uvedeného výpisu, zápisu z jednání zastupitelstva a originálů příslušných faktur je zřejmé, že dvě původně vystavené faktury došlé do Obce Psáry dne 20.10. byly stornovány, 8.11. došly na podatelnu opravené, ovšem se stejným datem vystavení, stejným DUZP, paní Kubalošová tyto faktury ten den odsouhlasila jako věcně správné, na košilku se podepsaly paní Kubalošová s paní Valáškovou a do seznamu faktur pro uhrazení do Rady šly 8.11., kde byly Radou schváleny a k placení šly 8.11, tedy vše se odehrálo v jeden den.

11.11. byla ustavující schůze nového Zastupitelstva.

Faktury byly rozděleny dle vyjádření ing. Janaty účelově na projektovou a inženýrskou činnost z toho důvodu, aby při případném získání dotace na realizaci díla nebyl problém s uplatněním tzv. „uznatelných nákladů“. Proč byly rozděleny na ulici Pražskou a na ulici Jílovskou, není známo.

Ověřit pravdivost tohoto vyjádření investiční a dotační komisí se doposud nepodařilo (Bc. Nezmar na mailovou žádost z 25.3. doposud nereagoval). FV souhlasí s názorem, že pro získání případné dotace je skutečně bezpečnější mít faktury čtyři, avšak po procesní stránce (záměr, výběrové řízení, rozhodnutí o výběru nabídky a jejímu schválení, následně objednání nebo podpis smlouvy o dílo, pak realizace, předávací protokol a vystavení faktury – zda toto existuje, FV zatím neví) by se mělo postupovat jako by byla faktura jedna. Informace z obce, zdali tak postupováno bylo, doposud nemáme. Dle vyjádření ing. Janaty to proběhlo někdy na podzim nebo v zimě 2009 – čekáme na příslušné dokumenty od Obce. FV dále není známo, zda vůbec nějaká žádost o dotaci existuje nebo zda se na vypsání nějakého vhodného dotačního titulu teprve čeká.

Celková výše ceny za projekt a inženýring (dva přechodové semafory) se FV jeví jako nepřiměřeně vysoká, avšak pro Finanční výbor platí, že faktury na soupisy prací sedí.

Dle vyjádření ing. Janaty Rada schvalovala veškeré faktury připravené k proplacení, ty se v celém bloku vždy dvakrát za měsíc proplácely bezprostředně po schválení. Rada neschvalovala jen ty faktury, kde byly pochyby o jejich správnosti, tedy se mohlo stávat, že faktury byly hrazeny i v ten samý den, co byly přijaty.

V té souvislosti FV doporučuje zavést prodloužení splatnosti faktur na 21-28 dní.

Protože informace nejsou kompletní, k tomuto bodu se 11.4. zřejmě vrátíme.

V. Cash Flow

Finanční výbor je připraven vypracovat pro potřeby vedení obce plán Cash Flow na období roku 2011, v důsledku momentální neschopnosti obce dostát veškerým svým závazkům.

Bod přeložen na neurčito – s ohledem na potřebu řešení naléhavějších úkolů není od vedení obce k této práci momentálně zájem. Stav účtu naznačuje, že by mohly být k datu zasedání Zastupitelstva 14.4. veškeré
závazky obce po splatnosti již uhrazeny.

VI. Kontrola vymáhání pohledávek, ověření, zda nedocházelo k benevolenci nebo k diskriminaci v přístupu k jednotlivým dlužníkům

Přeloženo na 11.4. – po doplnění informací z obce

VII. Směrnice o vymáhání pohledávek

Výbor po diskusi došel k závěru, že „tvrdá“ směrnice podle návrhu Bc. Nezmara je pro obec příliš svazující, navíc psaná podle již neplatného zákona, její přepracování je mimo možnosti FV. FV se navíc domnívá, že lepší řešení je „měkká“ směrnice, dávající Radě obce mnohem větší rozhodovací pravomoc a umožní ji individuální přístup. FV se pokusí do 11.4. připravit svou verzi.

Další cestou je pokusit se získat směrnici z obcí podobné velikosti (mají li již tuto směrnici přepracovanou podle nového zákona či mají li vůbec nějakou).

VIII. Směrnice finanční kontroly – opravená verze

Přeloženo na 11.4. – po doplnění informací z obce

IX. Závěr

Jednání bylo ukončeno v cca 19:30 hodin.

V Psárech dne 4. 4. 2011
Zapsal: Rak