Zápis č.4 z jednání Komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
31.05.2011

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 31.5.2011 v 18.00hod

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek, Pavel Kuka,
Omluveni: Milan Zetocha, Tomáš Maxa

Body jednání:

  1. Posouzení možností financování mládeže a sportu
  2. Cesta na soukromé louce
  3. Podpora cyklostezky
  4. Hluk a dálnice

1. Posouzení možností financování mládeže a sportu.>

Komise konstatovala, že přes veškerou snahu je sport v naší obci podfinancován a že by obec měla přehodnotit priority a víc prostředků věnovat sportu, zejména mládežnickému. Sport je vůbec nejrozšířenější a také nejzdravější způsob trávení volného času. Toto platí nejen pro dospělé, ale obzvlášť pro děti a mládež. My, členové komise sportovní a životního prostředí se zabýváme tím, jak umožnit stále většímu počtu mladých lidí aktivní pohyb. Asi není třeba přesvědčovat vedení obce o významu sportu. Kromě tělesného rozvoje přispívá také k rozvoji morálních vlastností, jako je cílevědomost, vytrvalost, týmová spolupráce a mnoho dalších, které jsou pro život více než potřebné. Ale co bychom chtěli zdůraznit je to, že spolky a zájmová sdružení vlastně vytvářejí společenský život obce. Vždyť kde se lidé tak často setkávají a diskutují než při sportovních utkáních, případně několika společenských akcích.

Dokonce i na politiku mají tyto sportovní spolky vliv. Určitě lze říci, že nám pomáhají zdola budovat občanskou společnost a to je v zájmu všech slušných politických uskupení. Dnes není doba, kdy by sportovci stáli frontu a prosili nás o to, aby si mohli zasportovat. S tím, jak se nabízí stále větší množství aktivit, převážně pasivního trávení volného času, i my, kteří chceme, aby mládež trávila volný čas aktivně a zdravě, musíme nabídnout něco nového. To nové by mělo spočívat v tom, abychom nabídli podmínky odpovídající 21. století. Už nemůžeme chtít, aby si sportovci prali sami dresy doma a aby se po zápase koupali v potoce, jako tomu bylo dřív a jak někteří pamětníci vzpomínají. Nepotřebujeme žádný komfort, ale důstojné prostředí, kde se můžeme soustředit na vlastní výkon a nemusíme se rozptylovat existenčními záležitostmi okolo. Toto všechno jsou hlavní důvody, proč žádáme obec o větší příspěvky sportovním spolkům. Další oblast, kterou by šlo určitě zlepšit, je mediální podpora sportu. Navrhujeme rozšíření a zpravidelnění sportovní rubriky v Psárském Zpravodaji, přivítali bychom nějakou oficiální plakátovací plochu, kam bychom mohli umísťovat oznámení o konání nejen sportovních akcí. Aby peníze, kterých je třeba jistě víc, než unese obecní rozpočet, nemusela dávat jenom obec, navrhujeme, aby obec zprostředkovávala kontakty se sponzory a napomáhala spolkům v jejich oslovování.

Podobně je potřebná také pomoc při zprostředkování dotací. Kluby většinou nemají aparát, aby samy dokázaly sledovat všechny dotační tituly, natož je pak zpracovat do formy žádosti, to by bylo dobré, kdyby obec také pomohla zajistit. Již se to do značné míry děje, viz např. Členství obce v MAS Říčansko, ale konkrétní výsledky ještě nemáme.

2. Cesta na soukromé louce.

Komise vyjadřuje znepokojení nad tím, že se zneužívá původní pěšina na soukromé louce mezi rybníkem Kukalák a ulicí Hlavní pro pohyb motorových vozidel. Žádá obec, aby ve spolupráci s majiteli pozemku zkusili najít nějaké přijatelné řešení, které by tomu zamezilo a tím ukončilo devastaci této louky.

3. Podpora cyklostezky.

Komise vyjadřuje maximální podporu budované cyklostezce Psáry-Libeř-Libeň, která je ve fázi zpracování projektová dokumentace.

4. Hluk a dálnice.

Komise vnímá zhoršenou hlukovou situaci v části naší obce a podporuje snahy sousedních obcí o vyřešení této situace. Bylo konstatováno, že ač došlo výstavbou dálničního obchvatu Prahy v těsném sousedství naší obce ke značnému zvýšení hlukové hladiny, tato hladina nepřekračuje povolené limity. Jelikož se měření k těmto údajům ani nepřiblížilo, není reálné provedení protihlukových opatření.

Zapsal: Ing.Petr Jaško
V Dolních Jirčanech 5.6..2011