Protokol ze zasedání KV 5.4.2011

Datum: 
05.04.2011

Protokol ze zasedání KV 5.4.2011 

Komu patří: 
Kontrolní výbor

Protokol o provedené kontrole

Místo konání:    Obecní úřad Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
Datum konání:  05.04.2011 v 09.00
Účastni:               Podlaha, Janata, Adámek, Otruba, Peroutka

Program kontroly:

I.

Usnesení zastupitelstva č. 8/1-2011       (Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor kontrolou zakázky rekultivace na pozemku parc. Č. 621/4 k.ú. Dolní Jirčany – odpočinková zóna a stanovení odpovědnosti )

Kontrolní výbor konstatuje, že zakázka probíhala ve 2 etapách.

1. etapa ( usnesení rady obce Psáry 134/21/2008 )

Rada obce obdržela cenovou nabídku ve výši 98.800,- Kč od firmy Marie Vanková ( Akirfas ) na výsadbu rostlin, mulčování výsadeb, zatravnění plochy a drobný mobiliář a výše uvedeným usnesením tuto cenovou nabídku akceptuje. Usnesením rady obce Psáry 141/23/2008 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na předmětnou dodávku.

2. etapa 

V souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách byli vyzváni dva dodavatelé k předložení nabídek. Rada obce Psáry svým usnesením 48/8/2010 z 29.03.2010 vybrala výhodnější cenovou nabídku ze dvou předložených ( Marie Vanková – Akirfas 306.750,00 Kč vč. DPH )  Druhá nabídka od firmy Slavoj Kašpárek – SK Trans 498.708,00 Kč vč. DPH nebyla z důvodu vyšší nabízené ceny akceptována. Usnesením rady obce Psáry 59/9/2010 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo s Marií Vankovou – Akirfas.

Usnesením rady obce Psáry 129/22/2010 z 16.08.2010 byl uzavřen s Marií Vankovou – Akirfas dodatek ke smlouvě o dílo a rozšíření rozsahu – navýšení ceny o 28.000,- Kč za nákup doplňků. Celková cena díla po tomto navýšení činila 334.750,00 Kč vč. DPH ( 306.750,00 + 28.000,00 ).

Zhotovitelem – Marií Vankovou – Akirfas byly vystaveny následující faktury:

 • 10001 z 14.04.2010          100.000,00 Kč    zálohová faktury v souladu a na základě přílohy smlouvy o dílo z 12.04.2010
 • 10004 z 29.09.2010          234.750,00 Kč

Marií Vankovou – Akirfas bylo ještě fakturováno:

 • 10005 z 29.09.2010          3.800,00 Kč ( dodávka a vysazení stromu – nevztahuje se ke smlouvě o dílo )
 • 10006 z 29.09.2010          5.430,00 Kč ( dodávka houpačky – rovněž nebylo obsahem smlouvy o dílo )

Kontrolní výbor konstatuje, že součástí faktury 10004 není přílohou ( součástí faktury ) rozpis provedených prací. Tento je pouze součástí dodatku smlouvy o dílo.

Celá zakázka byla ukončena 03.09.2010 předáním díla a uzavřením předávacího protokolu.

II.

Usnesení zastupitelstva č. 15/1/2011     ( Zastupitelstvo pověřuje finanční a kontrolní výbor kontrolou vymáhání pohledávek obce a zjištěním případné benevolence, diskriminace nebo nerovnosti přístupu k jednotlivým dlužníkům

Kontrolní výbor si nechal zaměstnanci obecního úřadu předložit pohledávky v následujícím členění:

 • časovém      
  • stav k 01.01.2010
  • stav k 31.12.2010
  • stav k datu konání kontroly, tj. 05.04.2011
 • původu vzniku
  • z místních poplatků ( odpady, psi )
  • z nájemních smluv ( nájmy bytů, nebytových prostor a pozemků )
  • z vydaných faktur
  • ze smluv ( smlouvy darovací, smlouvy o spolupráci a smlouvy o zřízení věcných břemen )  

Poplatky: K 31.12.2010 jsou evidovány pohledávky ve výši 16.115,00 Kč – poplatek za svoz komunálního odpadu  (7 dlužníků) a 300,00 Kč u poplatků ze psa ( 1 dlužník). Kontrolou doby vzniku pohledávek za odpady bylo zjištěno, že pouze ve dvou případech se jedná o pohledávky vzniklé před rokem 2010 (1x za rok 2009 a 1x za roky 2008 a 2009). Ve všech těchto případech byly vydány platební výměry, je nutné neprodleně předat tyto výměry k exekučnímu vymáhání.  

Kontrolní výbor kontrolou zjistil, že naopak vysoké zůstávají pohledávky neuhrazením poplatku za odpad v roce2011.K datu konání výboru (5.4.2011) zbývalo uhradit polatky za cca 400 nemovitostí. Převážně se jednalo o platby za rekreační nemovitosti. Pověřená pracovniceOÚ tuto zhoršenou platební disciplínu zčásti vysvětluje absencí připomenutí termínu chatařům. Až do loňského roku byla tato upomínka rozesílána chatařům do místa bydliště jako leták k Psárském zpravodaji. V letošním roce skončila distribuce Psárského zpravodaje chatařům. Kontrolní výbor proto dává Radě obce ke zvážení, jak tento navyklý informační  impuls ve směru chatařům nahradit.       

Nájmy: K 31.12.2010 jsou evidovány pohledávky ve výši 80.735,00 Kč – předpis nájemného z bytů.  Větší část této sumy pohledávek představuje neuhrazení plateb za dva byty,  ostatní pohledávky nepřesahují tříměsíční zpoždění plateb. Se všemi dlužníky je individuálně pracováno,  s oběma problematickými nájemníky jsou uzavřeny smlouvy – splátkové kalendáře. U pohledávky za nájem nebytového prostoru  ( 1 dlužník ) je tato pohledávka řešena splátkovým kalendářem, který je ze strany dlužníka dodržován.

Vystavené faktury: K 31.12.2010 byly evidovány pohledávka ve výši  311.477,00 Kč z vystavených faktury. Tato faktury byly uhrazeny.

Smlouvy: V účetnictví jsou ze smluv evidovány ke dni kontroly pohledávky v celkové výši 9 444 248,00 Kč. Převážně se však nejedná o pohledávky po lhůtě splatnosti.  Jde tedy naopak o jev pozitivní, jedná se  o závazky, ze kterých teprve  poplynou finanční prostředky do rozpočtu obce. Tyto finanční zdroje jsou zajištěné ze smluv podepsaných především v uplynulém volebním  období. Podstatné je zjištění, že  mezi současnými pohledávkami po lhůtě splatnosti není ani jediná, u níž by tento termín vypršel již  před koncem roku 2010. Je tedy nesprávná interpretace, že zůstala po předchozím vedením obce jakákoliv neřešená pohledávka, nebo že by jako pohledávky byly v účetnictví obce vedeny nevymahatelné pohledávky.

Dle přiloženého seznamu pohledávek je po lhůtě splatnosti pouze jediná pohledávka ve výši 666.300,00. U dalších dvou byl dodatkem ke smlouvě termín splatnosti posunut v roce 2011. U několika pohledávek vyprší lhůta splatnosti v nejbižších měsících a je jim třeba věnovat pozornost. Kontrolní výbor konstatuje, že pohledávky z uzavřených smluv ( převážně smlouvy o spolupráci s investory   ) jsou průběžně hrazeny nebo termín jejich plnění je individuálně prodlužován.  Zajištění těchto závazků je smluvně dostatečné a i v případě jejich neplnění by neměl být problém dosáhnout splnění závazků právní cestou.

Kontrolní výbor nezjistil, že by při vymáhání pohledávek ze strany předchozího vedení obce docházelo k benevolenci, diskriminaci nebo nerovnosti přístupu k jednotlivým dlužníkům. To je zřejmé z úplné absence jakýchkoliv pohledávek, u kterých vypršela lhůta splatnosti před koncem roku 2010 plynoucích ze smluv a z vystavených faktur, ale i z minimálního počtu starších pohledávek z poplatků a z nájmů  Se všemi dlužníky se pracovalo a pracuje individuálně, ale při zachování rovného přístupu ze strany obce.

Obec v minulosti vedla několik soudních řízení k vymožení svých pohledávek ( asi 10 sporů – dlužné nájemné z obecních bytů . Ve všech případech dlužník svůj závazek uhradil, většinou již v průběhu soudního řízení. Pohledávky zanikly tedy zaplacením a nebylo třeba přistoupit k jejich exekučnímu vymáhání. U pohledávek za odpad ( v případě, kdy obec vydala platební příkaz a poplatek vyměřila), došlo k jejich bezprostřednímu zaplacení. Jediný dlužník, který svůj závazek z vykonatelného platebního výměru nezaplatil, byl předán exekutorskému úřadu k vymožení pohledávky.

Kontrolní výbor dále z vlastní iniciativy a na základě podnětu občanů projednal následující:

 

III.

K 31.01.2011 byl podstatně omezen smluvní vztah obce s OS Most k domovu. V oblasti dodávky jídel shora uvedené OS nahradil nový dodavatel. V posledním čísle PZ ( str. 14 ) byl tento subjekt identifikován starostou Váchou pouze odkazem na webovou stránku www.dobry-obed.cza příslušné telefonní číslo. Kontrolní výbor zaregistroval opakované stížnosti seniorů na kvalitu a množství stravy dodávané novým dodavatelem. Pokusil se proto tohoto nového dodavatele prověřit a z veřejně dostupných zdrojů byly zjištěny následující závažné zkušenosti.

 • Nový dodavatel užívá obchodní firmu „ Dobrý oběd, s.r.o.“ viz inzerát Jílovské noviny č. 12/2010. Dle obchodního rejstříku společnost neexistuje a ani nikdy neexistovala
 • Shora uvedené webové stránky byly zaregistrovány až 29.10.2010, dodavatel evidentně nemá žádnou historii, žádné reference
 • Dodavatel nevydává, ani na žádost, potvrzení o přijatých platbách v hotovosti.

Uvedená zjištění jsou závažná a nasvědčují, že kromě porušení živnostenského zákona, zákona o účetnictví a obchodního zákoníku může docházet k naplňování skutkových podstat trestných činů neoprávněného podnikání a poškozování spotřebitele.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem KV navrhuje, aby byly neprodleně ukončeny veškeré vztahy mezi tímto dodavatelem a obcí Psáry. Dále KV žádá o sdělení, kdo z vedení obce nabídku nového dodavatele zprostředkoval, jak proběhlo výběrové řízení a jak je vůbec možné, že se senioři a osoby postižené dostali do kontaktu s tímto problematickým dodavatelem.

Kontrolní výbor konstatuje, že člen KV JUDr. Peroutka s návrhem nesouhlasí a nepovažuje řešenou problematiku, na rozdíl od zbývajících členů KV  za podstatnou.

IV.

Rada obce Psáry (dále Rada obce) na svém zasedání dne 14. března 2011schválila usnesením č. 36/6_2011 provedení veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Psáry, okres Praha-západ (dále ZŠ a MŠ Psáry) na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně pověřila starostu schválením složení kontrolní skupiny, poučením členů, podpisem Pověření k provedení kontroly a schválením programu kontroly.

Dopoledne 15. března 2011, tedy za méně než 24 hodin od usnesení Rady obce, byla v ZŠ a MŠ Psáry zahájena veřejnoprávní kontrola. Kontrolní skupina byla až na jednu výjimku tvořena externími experty, kteří zřejmě vykonávali tuto činnost za úplatu, patrně na základě smlouvy s obcí. V týmu pracovali nejprve tři, posléze čtyři externisté.

Z pohledu obce se tedy zřejmě jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu a obec se v tom případě musí řídit platnou Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2000 Sb. o veřejných zakázkách z roku 2007 (dále Metodika). Z rozsahu kontroly (z počtu zapojených externistů) a z cen obvyklých lze důvodně předpokládat, že objem veřejné zakázky převýšil částku 20 000 Kč bez DPH. V tom případě Metodika ukládá tyto náležitosti:

 • Budou vyzváni dva dodavatelé k předložení cenové nabídky. Nabídka může být zaslána i emailovou formou.
 • Rada obce na základě předložených nabídek vybere nejvhodnějšího dodavatele
 • Uzavření smlouvy, případně vystavení objednávky

Posouzení nabídek ani výběr dodavatele není součástí žádného usnesení ze zasedání Rady obce konaného dne 14.3. 2011 ani ze žádných z dřívějších zasedání Rady obce. Z časové posloupnosti usnesení Rady obce o provedení kontroly a jejím zahájením je dále velmi důvodná pochybnost, zda vůbec kroky uložené Metodikou fakticky proběhnout mohly.

Kontrolní výbor na základě výše uvedeného požaduje od Rady obce podat informaci a dodat veškeré podklady ve věci přípravy veřejnoprávní kontroly, zejména pak oslovení dodavatelů, posouzení a vyhodnocení nabídek.  Dále kontrolní výbor požaduje předložit uzavřenou smlouvu/smlouvy, případně objednávky, jakož i veškeré doklady plateb (faktury) ve vztahu k této veřejnosprávní kontrole. Taktéž opakovaně žádáme předložení protokolu z kontroly, jakož i programu kontroly.

Kontrolní výbor se dále seznámil se zápisem školské rady ze dne 21.3. 2011, kde je vysloveno znepokojení nad postupem při ohlášení a zahájení veřejnosprávní kontroly ze strany obce. Předseda školského výboru podrobněji specifikoval důvody pochybností o správnosti postupů při kontrole. Kontrolní výbor se pozastavuje nad skutečností, že kontrola započala bez jakéhokoliv předchozího oznámení vůči kontrolovanému subjektu. To považuje kontrolní výbor za nestandardní postup (srovnává např. obvyklý postup při kontrolách hospodaření obcí Krajským úřadem ve stejném režimu kontroly). Nutnost předkládat veškeré vyžádané doklady bez možnosti řádné přípravy materiálů snižuje kvalitu kontroly a zejména zvolený režim kontroly vážně zasahuje do denního chodu školy.

Po zasedání  kontrolního výboru dne 5. dubna 2011 předseda výboru proto požádal starostu obce o předložení protokolu z veřejnoprávní kontroly, dosud jej však neobdržel. Požádal taktéž ředitelku ZŠ a MŠ Psáry o poskytnutí Námitek k protokolu z veřejnoprávní kontroly (dále Námitky). Ty obdržel a rozeslal všem členům kontrolního výboru. Z Námitek je patrné, že kvalita kontrolního procesu byla významně ovlivněna způsobem zadání a organizace kontroly. Velká část Námitkami rozporovaných pochybení nejsou pochybeními skutečnými, kontrolní orgán si pouze od kontrolovaného subjektu nevyžádal příslušné doklady, ačkoliv k dispozici v ZŠ a MŠ Psáry jsou. Dále z Námitek vyplývá, že se rozsah provedené kontroly neomezil pouze na kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, čímž výrazně přesáhl rámec zákonného omezení. (§1 odst. 3 , zákona č. 320/2001 Sb.). Po seznámení s Námitkami má kontrolní výbor za to, že žádné z pochybení zjištěných veřejnosprávní kontrolou rozhodně není tak závažné, aby zdůvodňovalo případné personální opatření v ZŠ a MŠ Psáry ze strany zřizovatele. Ke konečnému stanovisku se potřebuje kontrolní výbor seznámit i s vlastním protokolem z kontroly.

Kontrolní výbor žádá Radu obce o dodání veškerých podkladů uvedených výše v tomto protokolu kontrolního výboru (odstavec v části IV. psaný proloženým písmem) a dále předkládá Zastupitelstvu obce Psáry následující návrh usnesení:

Návrh usnesení k bodu „Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru“

Zastupitelstvo Obce Psáry

 1. Na základě zprávy kontrolního výboru vyjadřuje znepokojení nad nestandardním průběhem zadání veřejné zakázky na provedení veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole Psáry, okres Praha – západ a nad způsobem výběru společnosti k provedení této kontroly.
 1. Ukládá radě obce Psáry, aby si před případným budoucím rozhodnutím dle článku VII. bod 7.1. Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha - západ ze dne 17.12.2009 vyžádala předchozí souhlas zastupitelstva Obce Psáry.

Josef Podlaha
předseda kontrolního výboru

Komentáře

Nekompetentnost kontrolního výboru

V KV se odehrává nejspíš něco nezdravého. Jak je možné, že z jednoho zasedání KV s datem 5.4.2011 jsou dva různé zápisy (i když jeden ze zápisů, který byl zveřejněn s měsíčním zpožděním se nazývá protokolem). Při přečtení zápisů KV jsem nabyl dosti silného dojmu, že se zde odehrává mocenský boj, jehož cílem není objektivní kontrola, ale hlavním cílem je obhajování toho, co dělalo minulé vedení obce a naopak kritizování nového vedení (nevím,možná,že si nové vedení v budoucnosti kritiku zaslouží,ale nyní -soudě podle zápisů- převládají útoky nad věcností).

Tleskám pane Podlaho,

Tleskám pane Podlaho, formálně dokonalé a ta nestranost z toho přímo čiší. Vážně věříte tomu, že tímhle ještě někoho zblbnete? Vaše detektivní činnost v případě obědů pro seniory je obdivuhodná a snaha napadnout kontrolu poměrů ve zdejší škole a školce taktéž. Možná by nebylo od věci se seznámit s tím jak dopadla podobná kontrola na jesenické škole, když tam vládla paní Trůblová a také se seznámit s důvody proč musela odejít. Mimochodem v současné době si zrovna spousta maminek klade otázku podle jakého klíče jsou přijímány děti do školky, protože podle uveřejněných kritérií to rozhodně není.

Re:Tleskám pane Podlaho,

pokud se nemýlím, tak po odvolání z Jesenice je Trůblovů zažalovala a vyhrála to, takže to s její vinou nebude tak žhavé. U nás to dopadne stejně.
Detektivní práce mu opravdu jde, proto je přece předseda kontrolního výboru :-)