Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č.7 -2008

               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č.7 -2008
konaného dne 31. března 2008  v 18.00 hod.
na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
 
 
 
RO Usnesení č. 43/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
                l. schvaluje
 Výjimku z Územního opatření Obce Psáry č. 3/2007 pro pana Josefa Krejčího – pozemek parc. č. 597/39 k. ú. Psáry, za podmínky, že bude doloženo uhrazení smluvní částky.
 
 
RO Usnesení č. 44/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
           
I. schvaluje
           Znění smlouvy o odborné pomoci  při zajištění stavby „Psáry – výstavba II. etapy
           čistírny odpadních vod“ uzavřené mezi Obcí Psáry a Prischvich s.r.o. za cenu 37.200
           Kč včetně DPH.
 
           II.pověřuje
           Starostku Janu Valáškovou podpisem této dohody
                        
 
 
RO Usnesení č. 45/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
I. schvaluje
Znění nájemní smlouvy s Domovem Laguna na dočasný pronájem prostor pro potřeby MŠ za cenu 5.300 Kč měsíčně.
 
           II.pověřuje
           Starostku Janu Valáškovou podpisem této nájemní smlouvy.
 
        
 
RO Usnesení č. 46/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
I. doporučuje
Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry a Občanským sdružením „Rodinné centrum Dolní Jirčany“ , jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor Spojovací 600 o výměře 32,1 m2 (bývalé kadeřnictví) na  pozemku parc.č. 5 a 7 k.ú. Dolní Jirčany za cenu 10.000,- Kč ročně.
 
 
 
RO Usnesení č. 47/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
            I. schvaluje
Znění smlouvy o dílo s firmou Pražská plynárenská – Servis distribuce a.s. na vybudování plynu v ulici V Třešňovce za cenu  max 704.118.70 Kč s DPH.
 
II. pověřuje
Starostku Janu Valáškovou podpisem této smlouvy.
           
 
RO Usnesení č. 48/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
                I. schvaluje
Znění smlouvy o dílo s Vlastimil Šimečkem na vybudování veřejného světlení v ulici V Třešňovce za cenu max 140.000.- Kč bez DPH.
 
II. pověřuje
Starostku Janu Valáškovou podpisem této smlouvy.
           
 
RO Usnesení č. 49/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
                I. schvaluje
Znění dodatků č. 8a a 8b smlouvy s firmou Rumpold-P, bez navýšení ceny.
 
II. pověřuje
Starostku Janu Valáškovou podpisem této smlouvy.
 
 
RO Usnesení č. 50/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
                I. schvaluje
Uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Hrubý na likvidaci bioodpadů, kterým se upravuje cena odstranění odpadů.
 
II. pověřuje
Starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto dodatku.
 
 
 
RO Usnesení č. 51/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
I. souhlasí
S nabídkou firmy Open Solution na úpravu webových stránek obce za cenu 41.000 Kč bez DPH.
 
II. schvaluje
Uzavření smlouvy s firmou Open Solution na realizaci nových webových stránek obce.
 
II. pověřuje
Starostku Janu Valáškovou a místostarostku Lucii Kubalošovou koordinací těchto -prací.
 
 
RO Usnesení č. 52/7-2008
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
 
 
I. souhlasí
                S proplacením faktur dle předloženého soupisu.
 
 
 
 
      _________________________                                                                 ___________________________
   starostka                                                                                    místostarostka
             Jana Valášková                                                                          Lucie Kubalošová
 
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“
 
Vyvěšeno:                                                                         Sejmuto: