Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry

V měsících květnu a červnu proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola, která neshledala závažné nedostatky a ty které odhalila byly následně odstraněny buď ještě v průběhu kontroly či do začátku školního roku. Finanční výbor při své poslední kontrole odstranění zkontroloval a  učinil tak definitivní tečku za úspěšnou kontrolou školy.

Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve dnech od 18. května do 30. června 2016. Kontrolu provedl Ing. Jan Čihák (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Rodan Svoboda (člen kontrolní skupiny a přizvaná osoba).

  1. Kontrolní skupina prověřila stav po předchozí kontrole z března 2011. Až na dílčí zjištění popsaná v kontrolním protokolu kontrolní skupina konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení v oblasti finančního řízení a kontroly.
  2. Dále byla kontrola zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky za období od 1. 1. do 31. 12. 2015. Nedostatky jsou popsány v kontrolním protokolu. 
  3. Kontrola dále prověřila přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závěrem bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém organizace není schopen včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika spojená s finančním řízením a provozem organizace.
  4. V souvislosti s předchozím bodem posoudila kontrolní skupina řídící a kontrolní procesy v příspěvkové organizaci se zjištěními uvedenými v kontrolním protokolu.

Nedostatky týkající se hospodaření s veřejnými prostředky byly odstraněny již v průběhu veřejnosprávní kontroly. Nedostatky týkající se vnitřního kontrolního systému a procesního řízení měly být v souladu se zákonem o finanční kontrole odstraněny v termínu do 31. 8. 2016.

Zástupce kontrolované osoby - ředitelka školy akceptovala všechny zjištěné nedostatky a vzdala se práva a podání námitek. Kontrolní skupina konstatovala, že kontrolou nebylo zjištěno natolik závažné porušení platných právních předpisů, které by dalo důvod k pracovně právnímu či jinému postihu.

Vedoucí kontrolní skupiny jako člen Finančního výboru provedl dne 5. září kontrolu, zda byly ve stanoveném termínu odstraněny všechny nedostatky. Kontrolovaná osoba – ZŠ a MŠ Psáry – zásadním způsobem změnila způsob řízení a kontroly v organizaci. Byly vydány vnitřní předpisy upravující oblast hospodaření s majetkem, ale především byl nově nastaven vnitřní kontrolní systém organizace, byla nově stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců školy, včetně nového organizačního řádu.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o finanční kontrole je Obec Psáry povinna pravidelně a nejméně jednou ročně zajistit prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkové organizace ve své působnosti. Z dikce zákona je zřejmé, že veřejnosprávní kontrola se stejným zaměřením musí být prováděna i v dalších letech.