OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s p l a t n o s t í  d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Černošice pro účely zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.

O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zprávy správce povodí Povodí
Vltavy, s.p. o hydrologické situaci na vodních tocích, vzhledem k přetrvávajícím velmi nízkým průtokům,
pod úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu do odvolání vydává zákaz odběrů vody z vodních toků na území své působnosti pro účely mytí aut, zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, dlouhodobému suchu a předpovědi počasí, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, vodoprávní úřad v souladu s § 109 odst. 1 vodního zákona (věta poslední: opatření (vodoprávní úřad) provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádnost situace nevylučuje) upustil od projednání s dotčenými subjekty a od veřejného projednání.

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na povinnost dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.

Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Opatření se nevztahuje na odběry povrchových vod pro zásobování vodovodů pro veřejnou potřebu.