MAS Dolnobřežansko - vyhlášena dotační výzva

Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. se sídlem 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 24264831 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 18. dubna 2018   
Datum zahájení příjmu žádostí: 4. května 2018     
Datum ukončení příjmu žádostí: 25. května 2018     
Termín registrace na RO SZIF: 13. července 2018  

 

Žádosti o podporu lze předkládat do následujících Fichí:

    Podnikání v regionu - alokace pro 2. výzvu 1 000 000,-Kč   

Investice do vybraných nezemědělských činností. Podpora se bude týkat drobné výroby a řemesel (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.)

Oprávnění žadatelé: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Výše podpory: Malé podniky 45 % způsobilých výdajů, střední podniky 35 % způsobilých výdajů  

  Lesní hospodářství  - alokace pro 2. výzvu 500 000,-Kč

Investice na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potřebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, dřevozpracující provozovny atd.

Oprávnění žadatelé: Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Výše podpory50 % způsobilých výdajů

    Investice do zemědělských podniků - alokace pro 2. výzvu 1 000 000,-Kč

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu, investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů  

Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel

Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů 

    Les a rekreace - alokace pro 2. výzvu 2 000 000,-Kč   

Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

Oprávnění žadatelé: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů

    Prevence povodní v lese - alokace pro 2. výzvu 1 355 420,-Kč  

Projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. 

Oprávnění žadatelé: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.   

Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů 

 

PODROBNÉ INFORMACE: http://www.mas-dolnobrezansko.cz/aktualni-vyzva-prv/ds-1041/p1=1652