Jak vyčistit studnu

Množí se dotazy na vyčištění zatopených studní, přikládáme návod.

)Čištění a dezinfekce studny

Ať již používáte studnu jako jediný zdroj pitné vody nebo jen na zalévání zahrádky, nebezpečné látky ve vodě jsou nežádoucí. Pokud je studna špatně zakrytá nebo byla postižena povodní či znečištěním průmyslového nebo zemědělského původu, je třeba studni vyčistit a dezinfikovat.

Snaha uspořit náklady a čas vedla po povodních v roce 1997 některé majitele studní, které byly používány jen zřídka, k tomu, že je nevyčistili, protože při čerpání se voda jevila čistá. Po čase chtěli zalít zahrádku a ze studny vytékala smrdutá břečka. Přitom ke znečištění nemusí docházet jen při povodních.

Jak čistit a dezinfikovat

 1. U zaplavených domácích vodáren je pak nutné zkontrolovat (převinout) elektromotor a opravit elektroinstalaci.

Základem každého čištění je vyčerpání vody, do které nalijeme asi 2 l Sava. Po vyčerpání vody následuje vybrání sedimentu, utopených živočichů apod.

 1. Pak je na řadě čištění stěn a jejich dezinfekce, kontrola a eventuální oprava funkčnosti sacího koše a sacího potrubí.
 2. Když část vody doteče, dolijeme opět asi 0.5 l Sava, ostříkáme stěny studny a vodu odčerpáme.  
 3. Znečištěný rozvod vody v domě dezinfikujeme tak, že do studny nalijeme asi 2 l Sava na m3 vody a pootevřeme všechny kohoutky v budově.

Do znovunaplněné studny nalijeme podle obsahu vody 1 dcl Sava na 1 m3 . Pokud neznáme objem studny, vypočítáme ho podle vzorce V = v . π . r2 (výška vody x 3,14 x druhá mocnina poloměru studny). Velmi vhodné je také použití chloraminu v proděravělé plastové lahvi, kterou na silonovém vláknu spustíme do studny. Dezinfekci necháme působit nejméně osm hodin. Vodu po této době co nejvíce odčerpáváme, ale nepoužíváme k pití.

 1. Po několika dnech si necháme provést rozbor vody na hygienické stanici nebo u odborné firmy. Rozbor stanoví, zda je voda vhodná ke konzumaci.

Čištění studny

Štěrkové dno a další náležitosti

Pokud studna nemá štěrkové dno, vytvoříme zde tzv. štěrkový filtr, kdy vyčištěné a vybrané dno studny vysypeme pěticentimetrovou vrstvou vypraného jemného štěrku. Nejlepší je ostrý písek, zedníky zvaný potěrák, vhodná je hrubá vápencová či mramorová drť.

Kvalitní studna ze skruží by měla mít spoje zatřené betonem nebo speciálním tmelem a shora by měla být zajištěna proti zatékání dešťové a povrchové vody.Čištění studny

2)Postup při sanaci zatopené studny

20. květen 2010 | MUDr. František Kožíšek, CSc.; RNDr. Jaroslav Šašek

Při postižení individuálního zdroje pitné vody (studny) je možné k jeho sanaci (vyčištění a znovuuvedení do použitelného stavu) přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější podmínky (opadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad.), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny spodních vod. Pokud nebyla studna (např. povodní) přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a okolí, provést jednorázovou „šokovou“ dezinfekci a nechat udělat rozbor vody. Pokud studna byla povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní sanaci.
Stručný postup sanace byl uveden v „Metodickém pokynu hygienické služby k desinfekci studní v zatopených oblastech“, který vydal hlavní hygienik ČR v červenci 1997. Zde uvádíme podrobnější popis postupu:

Postup při sanaci studní:

 1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu.
 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9
 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky !).
 6. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chlornan sodný 0,5 %, roztok chlorového vápna 10 %). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.
  Poznámka: V případě použití výrobku SAVO Originál, který je v současné době na trhu, se jedná o ředění 1:10 (1 díl SAVO do 10 dílů vody).
 8. Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.
 9. U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz bod 5.
 10. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.
 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi.
 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
 13. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.
 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 15. Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.
 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 – 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Desinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.
  Poznámka: V případě použití výrobku SAVO Originál, který je v současné době na trhu, se jedná o ředění 1:10 (1 díl SAVO do 10 dílů vody).
 17. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.
 18. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést alespoň krácený rozbor pitné vody.

Výše popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má i možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery.

Čištění a dezinfekce studny - odkaz na webové stránky: http://www.ireceptar.cz/zahrada/zahradni-stavby/cisteni-a-dezinfekce-studny/

Doplňující informace lze získat z literatury, např.:

·  Kožíšek,F.: Dezinfekce spotřebních dávek a individuálních zdrojů pitné vody za havarijních situací. In: Povodně 1997 – zkušenosti hygienické služby. Zvláštní číslo AHEM. Str. 92-99. Vydal SZÚ, Praha 1999.

·  Kožíšek,F.: Studna jako zdroj pitné vody. Vydal SZÚ, Praha 2003. 36 str.