7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Termín: 
17. Prosinec 2014
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 Úvod

Zahájení - seznámení s programem zasedání.

2 Zpráva o činnosti obce

Starosta přednese zprávu o činnosti obce.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů.

4 Souhlasné prohlášení k převodu stavby trafostanice na poz. p.č. st. 366 v k.ú. Dolní Jirčany a Kupní smlouva mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce – poz. p.č. st. 366 za částku 124.000,- Kč

Bod je rozdělen má 2 části, nejprve je nutné projednat souhlasné prohlášení, teprve poté kupní smlouvu. K bodu jsou výjimečně 2 důvodové zprávy (dále DZ), 2. DZ je uložena mezi přílohami.

5 Darovací smlouva mezí obcí Psáry a OPTREAL spol. s r.o. na bezúplatný převod pozemků p.č. 587/4, 597/50, 1112/3 v k.ú. Psáry a p.č. 465/184 vše v k.ú. Dolní Jirčany
6 Kupní smlouva mezi obcí Psáry a M. Exlerovou a J. Komárkem na pozemky PK p.č. 519 a PK p.č. 522/1, oba za částku 200.000,- Kč
7 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a V. a J. Pokornými na pozemek p.č. 151/1 k.ú. Dolní Jirčany
8 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2014 a také v průběhu r. 2015 v příp. přijetí účelové dotace
9 15. rozpočtové opatření na rok 2014
10 Rozpočet obce na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 tak, jak byl vyvěšen.

11 Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2015
12 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování právní služeb mezi Obcí Psáry a JUDr. Syslem
13 Změna Metodiky zadávání veřejných zakázek

Jedná se o úpravu stávající metodiky.

14 Sociální fond
15 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015

Zachování stejné částky jako v předch. letech.

16 Odměny za r. 2014
17 Termíny zasedání v roce 2015
18 Závěr

Ukončení zasedání.