Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v úrovni prováděcí dokumentace stavby IS Vysoká, Pod Kostelem

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
200000
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Červen 2013 - 15:00
Datum otevření obálek: 
10. Červen 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
17. Červen 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
19. Červenec 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

 

Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v úrovni prováděcí dokumentace stavby „Vodovod a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a Pod Kostelem“. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškami č. 230/2001 Sb. a 62/2013 Sb. Součástí dokumentace bude položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby. Projektová dokumentace bude vyhotovena v 8-ti paré a 2x na CD. 

Podrobný popis zakázky: 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení.
Obsahem nabídky budou minimálně následující dokumenty (v prostých kopiích):
-        Oprávnění k projektování – kopie výpisu z obchodního rejstříku či doklad o přidělení IČ příp. kopie živnostenského oprávnění
-        Autorizace v oboru vodohospodářských staveb nebo obdobné
-        Min. 2 referenční zakázky

Varianty nabídky nejsou přípustné.
Veřejná zakázka bude realizována na základě objednávky. 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Vypracování PD pro výběr zhotovitele stavby tlak. kanalizace a vodovodu v lok. "Vysoká, Pod kostelem" 229 900, 00 Kč 190 000, 00 Kč 473/2013 48/2013