Technický dozor stavby, koordinátor BOZP - „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, kú Dolní Jirčany"

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
350000
Vysoutěžená cena zakázky: 
245000
Ukončení příjmu nabídek: 
16. Říjen 2019 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
21. Říjen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2020
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru a činnost koordinátora BOZP na stavbě - „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, kú Dolní Jirčany.“

 

Podrobný popis zakázky: 

Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené stavbě, která bude realizována podle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Bouchal, ČKA 03471A,  z 10/2018 a vydaného stavebního povolení Městského úřadu Jesenice, okr. Praha - západ, Stavební úřad. Budějovická 303, Jesenice ze dne 4.2.2019 vydaného pod čj. MěÚJ/01305/2019/VoM. Koordinátor bude vykonávat činnost na výše uvedené stavbě.

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu ZŠ na provoz MŠ spočívají především v dispozičních změnách přízemí a patra s tím, že hlavní nosné a obvodové konstrukce, stejně jako výška hřebene střechy zůstávají zachovány.

Ve stávajícím objektu je 6 tříd pro žáky na prvním stupni, 3 třídy v I. NP a 3 třídy v II. NP. V I. NP se dále nachází kuchyně a jídelna. V navrženém dispozičním řešení bude v I. NP jedno oddělení MŠ pro 28 dětí, a v II. NP prostory pro dvě dětské skupiny po 12 dětech.

V rámci rekonstrukce proběhne kompletním výměna krovu.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii, včetně potřebných certifikátů,  a seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru (po finanční i stavební stránce).

Přílohy: návrh příkazní smlouvy, projektová dokumentace, stavební povolení

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno