Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
970000
Vysoutěžená cena zakázky: 
675468
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Květen 2016 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červen 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Výstavba nového řadu splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Nad Cihelnou v Psárech – Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vybudování stoky splaškové tlakové kanalizace o délce 131,10 m z materiálu HDPE  ve složení  79,90 m  stoky v profilu D75 a 51,20 m v profilu D63 s 1 ks koncového podzemního hydrantu na proplach a 141,7 m vodovodního řadu z materiálu PE 100 SDR 11 v profilu  D90 s 2 ks podzemních hydrantů. Stavba bude provedena dle stavebního povolení , které vydal MěÚ Černošice- odb. ŽP, odd. vodního hospodářství pod čj. MUCE 21819/2015 OŽP/V/Čo-SP ze dne 14.4.2015, které nabylo právní moci dne 13.5.2015 podle projektové dokumentace, kterou  v 03/2014 pod č. zakázky 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV – projektový a inženýrský atelier, kancelář Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, ověřenou Ing. Jaroslavem Knotkem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby , ČKAIT – 0006393. Stavba bude umístěna v pozemcích komunikace, jejíž povrch je zpevněn štěrkem.

Dílo bude dokončeno do 30 dní od předání staveniště.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.                  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
lng.Jiří Nádvorník-TOK 29 040, 00 Kč 24 000, 00 Kč 390/2016 30/2016
Zepris s.r.o. 925 109, 00 Kč 764 553, 00 Kč 460/2016 48/2016