Kamerový průzkum splaškové kanalizace Psáry - lokalita Pod Vápenkou

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
250000
Ukončení příjmu nabídek: 
5. Březen 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
5. Březen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Duben 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Kamerový průzkum stok a přípojek splaškové kanalizace se záznamem.

Podrobný popis zakázky: 

Zadavatel požaduje provedení kamerové prohlídky se záznamem stok splaškové kanalizace v Psárech a to:

POVODÍ STOKY C - materiál PVC DN300

STOKA C - 898m, 24 ks šachet

STOKA C1 - 301m, 10 ks šachet

STOKA C1a - 118m, 2 ks šachet

STOKA C2 - 580m, 29 ks šachet

STOKA C3 - 249m, 8 ks šachet

STOKA C4 - 105m, 3 ks šachet

celkem 2 251 m

vč. cca 125 domovních přípojek DN 125 -150. Kontrolu přípojek se záznamem požadujeme až do místa napojení nemovitosti.

Výstup z kamerové prohlídky požadujeme ve videoformátu na CD vč. protokolů o optické kontrole jednotlivých stok v tištěné podobě – popis jednotlivých úseků mezi šachtami vč. obrázku napojení jednotlivých domovních přípojek, případně napojení dešťových svodů do přípojek a obrázek v místě poruchy vlastní stoky (vzor viz příloha).

Kamerový záznam z prohlídky bude zaměřen na určení přesné polohy přípojky nebo odbočky, lokalizaci místa možného zborcení kanalizace nebo míst průsaků spodních vod v netěsnostech potrubí. Výsledky z prohlídky a z ní pořízený záznam bude sloužit zadavateli k zadání oprav lokalizovaných průsaků na stokách splaškové kanalizace a jako podklad pro podání žádosti na zahájení řízení o odstranění nepovolených připojení svodů dešťových vod do splaškové kanalizace.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě závěrů hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno