Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem , obec Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2110000
Vysoutěžená cena zakázky: 
2029924
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Říjen 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Březen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce můstku na místní komunikaci  Za Můstkem v Psárech.

 

Podrobný popis zakázky: 

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace spol. Firast s.r.o, Stránčická 1084/29, Praha 10, IČ: 26708167 z 02/2018.

Stavbu tvoří most přes Zahořanský potok v ul. Za Můstkem, Psáry + cca 3 m přilehlé  části navazující komunikace (objekt SO 01). Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt s rozšířením vozovky na kategorii MO4/30. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.

Nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na 6 pilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 0,5 % a v příčném 2%.

Příloha: stavební povolení
dokumentace stavby
rozpočet
smlouva

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží alespoň 3 reference o provedení staveb porovnatelného rozsahu.                 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno