Zápis z jednání školské komise dne 20. 2. 2011

Datum: 
20.02.2011

Účast: M. Vašíček, M. Jedličková, M. Běťáková. M. Šmerglová, Š. Nezmarová
Omluvena: H. Doležalová, O. Kramosilová

Přiložené soubory: 

Při zahájení jednání byli členové komise informování, že pozvána byla též ředitelka ZŠ a MŠ M. Trůblová, která se omluvila. Předsedkyně komise informovala přítomné členy o stížnosti paní Trůblové a paní Doležalové na nevhodné termíny konání schůzí školské komise. Termíny konání komisí a jejich formu náš právní řád neřeší a všichni přítomní se opětovně, tak jako již na první schůzi shodli na tom, že víkendové dny jim více vyhovují, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení přes týden. Členové komise se zároveň shodli na tom, aby alespoň dvakrát ročně tato jednání proběhla v pracovním týdnu a žádosti paní Doležalové i paní Trůblové tímto vyšli vstříc.

Body jednání

  1. Přítomní členové komise byli seznámeni s průběhem přípravy projektu nové základní školy – dosud proběhla tři jednání s panem architektem Ing. Stýblem a se zástupci odboru školství Středočeského kraje. Komise diskutovala o možných variantách pojetí nové školy (výstavba pouze prvního stupně, výstavba pouze druhého stupně a využití současné školní budovy pro druhý stupeň, výstavba nové školy pro devět č osmnáct tříd devítileté základní školy, etapizace projektu atd.) Vzhledem k demografickému šetření a výsledkům jednání s okolními obcemi se komise přiklání k variantě výstavby nové devítileté základní školy s osmnácti třídami, která by plnila funkci spádové školy pro okolní obce.
     
  2. Komise se seznámila s počty v obci trvale žijících dětí dle ročníků narození. S údajů vyplývá alarmující stav nedostatečné kapacity místní základní školy, a to i v případě, že by k plnění povinné školní docházky nastoupilo zde v obci pouze průměrných 60% dětí, jako je tomu v současné době. Komise čeká na vyjádření paní ředitelky ZŠ a MŠ Psáry Mgr. Mileny Trůblové ohledně kapacity jednotlivých učeben a její strategie řešení tohoto problému.

Jednání příští schůze se uskuteční dne 6. 3. v 16 hod na OÚ Psáry

Zpracovala: Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, předsedkyně školské komise