Zápis FV č. 3/2011

Datum: 
11.04.2011

Místo: Obecní úřad Psáry
Přítomni: ing. Antonín Rak, ing. Hana Ortová, ing. Karel Kříž, ing. Petr Odstrčil, ing. Pavel Kriegsman

Přiložené soubory: 
Komu patří: 
Finanční výbor

I. Zahájení, úvod

Jednání bylo zahájeno v 17 hodin, byla konstatována přítomnost všech členů FV a výbor tedy byl usnášeníschopný.

II. Vyhodnocení kontroly hospodaření obce Psáry a ZMŠ Psáry

Výbor se seznámil s námitkami mgr. Trůblové k ,,Protokolu o provedené kontrole v účetní jednotce: Základní a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ“ ze dne 31.3.2011. Námitky a k nim přiložené podpůrné dokumenty jsou reakcemi na nepříliš významné nedostatky, spíše formálního rázu. Protože však zatím FV nemá a ani nemůže mít protokol z této kontroly k dispozici, nemůže v této věci zaujmout jakékoli stanovisko. Řízení o námitkách by měl být zřejmě ukončeno do 15.4.2011.

Výbor dále v souvislosti s nálezem z kontroly hospodaření Obce Psáry obce za 1.Q. 2011 konané dne 4.4.2011 uvítal iniciativu a řešení paní Alferyové, která dotazem na FÚ a Krajský úřad zjistila, že v případě neplátce DPH ani daně z příjmu /provádí se pouze zápočet/ je možné vytvořit opravný doklad na faktury patřící ještě do roku 2010 tak, aby se nezkreslilo účtování roku 2011. Bude se přihlížet k tomu, že rok 2010 byl považován jako rok přechodný na nové účtování. FV se seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Psáry Krajským úřadem SČ kraje ze dne 30.3.2011 za rok 2010, který konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

III. Kontrola nákladů - Odpočinková zóna Štědřík

FV konstatoval, že v této věci učinil maximum a je nyní na vedení obce, bude li v této věci postupovat v duchu zápisu FV ze dne 4.4.2011.

IV. DIPRO

Dle vyjádření investiční a dotační komisí dělení faktur nebylo nutné.

FV konstatuje, že po procesní stránce (záměr, výběrové řízení, rozhodnutí o výběru nabídky a jejímu schválení, následně objednání nebo podpis smlouvy o dílo, pak realizace, předávací protokol a vystavení faktury) se mělo postupovat jako by byla faktura jedna. Dle informací z obce však tak postupováno nebylo, pouze v jednom zasedání Rady (7.12.2009) je zmíněno v různém (tedy bez usnesení): „Dipro s.r.o.- Předloženy cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti na přechody pro chodce v ul. Pražská a Jílovská. Rada požaduje předložení min. dvou cenových nabídek. Přesunuto na další zasedání rady obce.“. Dle vyjádření slečny Alferyové v žádném dalším zasedání Rady nic o této věci není. V žádném zápise není ani záměr o vybudování přechodu, tady nebyl ani důvod pořizovat (objednávat) projekt.

Práce firmou Dipro provedeny byly, na obci jsou uloženy, jedná se však dokumenty, které kontrolovat FV nepřísluší. Je nyní na vedení obce, bude li v této věci postupovat v duchu zápisu FV ze dne 4.4.2011.

V. Cash Flow

Prozatím není možné k datu zasedání Zastupitelstva 14.4. veškeré mít veškeré závazky obce po splatnosti uhrazeny, ale je reálný předpoklad tohoto stavu do konce měsíce dosáhnout.

VI. Kontrola vymáhání pohledávek, ověření, zda nedocházelo k benevolenci nebo k diskriminaci v přístupu k jednotlivým dlužníkům

FV se seznámil se současným stavem pohledávek obce k 31.3.2011. Z něj vyplývá, že k dnešnímu dni nejsou uhrazeny poplatky za odpady za rok 2010 a méně u osmi osob s celkovou dlužnou částkou 16.115 Kč, za psy 300 Kč. Za příspěvky na IS 9.444.248 Kč, z toho po splatnosti 1.788.348 Kč. Existují drobné nedoplatky za nájmy, ne starší 2 měsíců, existují i splátkové kalendáře, které se plní.

Praxe ve vymáhání pohledávek za poplatky za psy, odpady a nájem obecních bytů byla na místě osvětlena paní Šimkovou. FV konstatuje, že zavedená praxe je efektivní a vůči občanům citlivě prováděná. Pouze v jednom případě bylo přikročeno k exekuci (ostatní po zaslání platebního výměru vždy uhradili), která doposud není vyřešena.

Praxe vymáhání pohledávek ostatních případů, zpravidla vzniklých z dohod souvislosti s budováním inženýrských sítí byla a je prováděna případ od případu vedením obce a FV se jeví jako vhodná.

Závěr: FV neshledal známky diskriminace nebo nerovného zacházení. Doporučuje i nadále postupovat v dosavadní praxi vymáhání pohledávek, avšak při případném vydávání platebních výměrů posečkat na schválení k tomu vhodné metodiky.

VII. Směrnice o vymáhání pohledávek

FV se nepodařilo připravit svou „měkkou“ verzi z několika důvodů:

Nemáme dostatečný aparát, právníka ani časové možnosti.

FV se domnívá, že nejlepší cestou je pokusit se získat směrnici z obcí podobné velikosti (mají li již tuto směrnici přepracovanou podle nového zákona), případně jí získat ze Svazku měst a obcí.

VIII. Směrnice finanční kontroly – opravená verze

FV nemá k dispozici originál směrnice, pouze meziverzi. Částky byly upraveny, kontrolovat některé odkazy na jiné dokumenty přísluší komentovat spíše Kontrolnímu výboru.

IX. Závěr

Jednání bylo ukončeno v cca 18:00 hodin.

V Psárech dne 11. 4. 2011
Zapsal: Rak