Zápis ze zasedání komise dotační a investičních fondů ze dne 7.4.2011

Datum: 
07.04.2011

Zápis ze zasedání komise ze dne 7.4. 2011

Přiložené soubory: 

Přítomni: M. Petz, L. Nezmar, M. Běťáková

Body jednání:

1. Aktuální dotační výzvy

Martina Běťáková podala zprávu o aktuálně otevřených a připravovaných dotačních výzvách v rámci ROP Střední Čechy a fondů Středočeského kraje.

2. Příprava prioritních projektových záměrů

Vzhledem ke způsobu vyhlašování výzev a požadavkům na předkládané projekty doporučuje komise radě obce vypracovat seznam prioritních projektových záměrů a tyto projekty zpracovat až po stavební povolení, aby byly v okamžiku vyhlášení výzvy připraveny k podání. Tento seznam prioritních projektových záměrů žádá po obcích i ROP Střední Čechy, aby mohl dle potřeb regionu připravovat prioritní osy pro projektové období 2015 – 2020.

3. Mikroregion Dolnobřežansko

Komise doporučuje radě obce zažádat o členství v dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko. Členství v této organizaci otevírá před obcí širší dotační možnosti a umožňuje jednotný strategický postup v záležitostech regionálního dopadu (školství, doprava, cyklostezky, cestovní ruch, sociální služby)

4. Cyklostezky

Vzhledem k otevřené výzvě ROP Střední Čechy na cyklostezky pro každodenní dopravu žádá komise radu obce o poskytnutí přehledu a dokumentace všech projektů cyklostezek v katastrálním území Psáry, Dolní Jirčany.

5. Protipovodňová opatření

V první polovině roku 2012 je plánováno otevření výzvy OPŽP 1.3 na protipovodňová opatření. Vzhledem k této informaci se komise shodla na pozvání zástupců AOK k projednání přípravy projektu protipovodňových opatřeních na Záhořanském potoce.

6. Strategický plán rozvoje obce

Komise doporučuje radě vypracovat strategický plán rozvoje obce, který je nutnou podmínkou některých dotačních titulů a pro práci komise investiční a dotačních fondů směrodatným dokumentem.

7. Pracovní skupina „Nová škola“

Komise doporučuje radě obce ustanovit pracovní skupinu „Nová škola“, která by koordinovala přípravy projektu vybudování nové základní školy v naší obci. Navrhujeme, aby členy pracovní skupiny byli jmenováni zástupci rady obce, zástupci z investiční, stavební a školské komise, architekt a případní odborníci z řad místních občanů.

8. Podané projektové žádosti

V lednu tohoto roku podala obec 6 dotačních žádostí. K dnešnímu dni víme, že 5 žádostí již úspěšně prošlo kontrolou formální správnosti, šestá žádost podaná na Fond rozvoje obcí a měst kontrolou správnosti teprve prochází (z důvodu velkého množství zaregistrovaných žádostí dochází k časové prodlevě). Projekt podaný u Nadace ČEZ byl posouzen jako formálně správný, ale vzhledem k prioritám ČEZu nebyl vybrán k podpoření.

Zpracovala: Mgr. Martina Běťáková, předsedkyně komise investiční a dotačních fondů
Zápis ověřil: Bc. Michal Petzt