Realizujeme projekt v rámci OP IROP - Přechod pro chodce na ulici Jílovská

Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy vybudováním přechodu pro chodce se světelnou signalizací v obci Psáry. Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších a zdravotně postižených v lokalitě pomoci SSZ a přisvícení přechodu a doplnění návazných komunikačních ploch podél přechodu o bezbariérové úpravy. Pro zvýšení bezpečnosti pěších na návazném úseku bude provedena úprava rozjezdových oblouků přilehlé křižovatky Jílovská - Luční a zřízení nového přechodu pro pěší přes ulici Luční.

Co je cílem detailněji

Strategickým cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na ulici Jílovská v obci Psáry (silnice II/105). Nový přechod pro chodce propojí pěší komunikace od areálu Domova Laguna a dětského hřiště i minizoo a pěší komunikací vedoucí dále do obce ke hřišti, na náves a k obecnímu úřadu obce Psáry. Vybudování přechodů a instalací příslušného dopravního značení včetně signalizace (dynamický zpomalovací semafor) přirozeně dojde ke zpomalení jízdní rychlosti projíždějících vozidel a sníží se tak pravděpodobnost střetu chodců či cyklistů s motorovými vozidly. 
Specifické cíle projektu jsou následující:

  • umožnění bezpečného provozu pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • zpřehlednění dopravní situace pro všechny účastníky silničního provozu (chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel),
  • propojení zásadních objektů občanské vybavenosti a veřejných služeb,
  • bezpečná dosažitelnost autobusové zastávky. 

Výstupy

Výstupem je realizovaná stavba dle projektové dokumentace.

  • indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty:

KÓD

NÁZEV

VÝCHOZÍ HODNOTA

CÍLOVÁ
HODNOTA

7 50 01

Počet realizací, vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

0

1

 
Datem ukončení realizace projektu je datum, do kterého budou prokazatelně uzavřeny všechny aktivity projektu. Tuto skutečnost obec prokáže Protokolem o předání a převzetí díla a fotodokumentací. Datum ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději na 31. 8. 2018.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

  • posílení bezpečnosti chodců a cyklistů včetně osob se změněnou schopností pohybu a orientace při přecházení silnice II/105
  • redukce počtu rizikových situací a potenciálních zranění chodců při střetu s motorovým vozidlem a jiným dopravním prostředkem
  • zlepšení dostupnosti veřejných služeb (Domov Laguna, lékař) a propojení vchodu do areálu Domova s chodníkem podél silnice II/105 i propojení podélných chodníků na dvou stranách silnice. 

Za předpokládané dopady považujeme zejména zvýšení bezpečnosti provozu na silnici II/105 v ulici Jílovská v obci Psáry.