Podávání stížností a petic prostřednictvím WWW

Při podávání stížností může stěžovatel vyžadovat anonymitu. Nechcete-li být při zadávání identifikováni, zkontrolujte si, že nejste přihlášeni pod svým uživatelským účtem, případně použijte některý z anonymizérů – seznam naleznete například na adrese http://www.mojeip.cz/anonymizer/

Proces podávání stížností

Podání stížnosti je započato v okamžiku vyplnění následujícího formuláře. K podání stačí jen vyplnit nadpis, typ, na koho je stížnost směřována a co je jejím obsahem (text). V případě potřeby lze stížnost podpořit nahráním souborů s důkazy apod. V případě, že chcete být elektronicky informováni o průběhu vyřizování stížnosti, je možné vyplnit jednu či více e-mailových adres, na které jsou pak zasílány zprávy o aktuálním stavu.

Ihned po uložení stížnosti jsou vygenerovány e-maily zodpovědným osobám, typicky starostovi a jeho asistentce. Pro omezení vlivu střetu zájmů jsou informační e-maily odeslány též na adresu všech radních, případně zastupitelů (v případě stížnosti na radu či starostu).

Starosta či asistentka starosty následně potvrdí přijetí stížnosti a přidělí její vyřízení některému z pracovníků úřadu nebo radnímu. Ten po jejím ověření stížnost buď vyřeší formou nápravy (navrhne nápravná opatření, případně potrestání viníků), nebo stížnost odmítne jako neopodstatněnou. V obou případech však vznikne záznam s uvedením řešení a jeho odůvodněním (nápravná opatření, důvod odmítnutí apod.).

Všechny související informace budou ihned zveřejňovány na webových stránkách obce včetně toho, kdo je zodpovědný za řešení stížnosti a jak byla stížnost vyřešena.

Kontrolní mechanismus

Aby se zabránilo střetu zájmů, jsou adresáty prvotních zpráv vždy nejméně 2 osoby a v případě stížnosti na starostu pak rovněž členové kontrolního výboru, který musí stížnost projednat na svém příštím zasedání.

Současně jsou automaticky generovány měsíční reporty s přehledem došlých podání a s přehledem otevřených podání všem zastupitelům a členům kontrolního výboru.

Přehled řešených podání bude rovněž součástí zprávy starosty na každém zasedání zastupitelstva.

Proces podávání Petic

Podání petice je zahájeno v okamžiku vyplnění formuláře. Obsah petice a petiční archy přikládejte jako přílohu ve formátu PDF, JPG nebo DOC (docx). Do textu pak vložte alespoň stručnou charakteristiku petice, ideálně její celý text (nepovinné, leč z pohledu šíření vhodné). Proces zpracování petice je obdobný s procesem podání stížnosti. Za její přijetí a zpracování je zodpovědný starosta (může povinnost jednotlivě delegovat na jiné pracovníky úřadu) a na vědomí se dává kontrolnímu výboru.

Vložit novou stížnost či petici