Martina Šmerglová, ředitelka MŠ Štědřík

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se pondělního setkání s novou ředitelkou mateřské, níže naleznete její profesní představení. Děkujeme všem, kteří se debaty zúčastnili, za příjemnou atmosféru a konstruktivní přístup!

Martina Šmerglová

Narodila jsem se v roce 1973, jsem vdaná, mám tři děti. Ve Psárech trvale žiji téměř dvacet let.  Mám maturitu v oboru dětská sestra, v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a řadu osvědčení získaných na různých vzdělávacích kurzech. 

Do zaměstnání jsem nastoupila hned po maturitě jako sestra u lůžka na neurologické oddělení a svojí profesní zdravotnickou dráhu jsem zakončila jako vrchní sestra téhož oddělení. To mi přineslo cenné zkušenosti v oblasti organizování práce, zaměstnanců a v oblasti komunikačních dovedností.

V září 1999 jsem změnila obor a nastoupila profesní dráhu učitelky v mateřské škole ve Psárech, kde pracuji dodnes. Ještě před změnou právního subjektu, tj. včleněním mateřské školy pod základní, jsem zastupovala ředitelku mateřské školy.

Mezi mé další zkušenosti patří dlouholeté organizování letních dětských táborů a práce pro obec. Od roku 2001 aranžuji kroniku vítání občánků, jsem členkou Komise pro vzdělávání, Sociální a kulturní komise a od listopadu 2014 zastupitelkou obce.

Jako ředitelka samostatné mateřské školy Štědřík bych ráda zúročila svoje dlouholeté zkušenosti a vytvořila komunitní mateřskou školu propojenou se životem obce, mateřskou školu podporující zdravý rozvoj osobnosti dítěte a zdravý životní styl. Mateřskou školu, pro kterou by byly charakteristické přívlastky otevřená, ekologická, komunitní, bezpečná, zdravá. Otevřená novým výchovně vzdělávacím metodám, formám práce, prvkům alternativních směrů, otevřená v komunikaci s rodiči. Ekologická z hlediska komplexního přístupu k životu, chápání skutečnosti, že jsme součástí planety Země, jejího koloběhu, rytmu. Komunitní nabízením a podporováním společných setkávání rodičů, mezigeneračních setkávání, poznáváním zajímavých míst v obci a jejím blízkém okolí (rozvoj rodáctví). Bezpečná stanovením hranic, vytvářením rituálů, dodržováním řádu ve smyslu koloběhu, uplatňováním vlídné důslednosti a komunikace při řešení problémů. Zdravá z pohledu výživy a životního stylu a zapojením do některých preventivních programů.

Práce s předškolními dětmi vyžaduje odborné znalosti, míru empatie, mnoho tvůrčí aktivity i schopnost improvizace. Osobně podporuji prožitkové učení, tvořivost, práci ve skupinách, práci na projektech a partnerský avšak důsledný přístup. Mateřská škola by měla být místem, kde se stále něco děje, kde dominuje hra, zážitek, zajímavá činnost.

Přeji pohodové a příjemné léto!

Martina Šmerglová