NAŘÍZENÍ Středočeského kraje - Vyhlášení období déletrvajícího sucha

Hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Období nepříznivých klimatických podmínek (výtah z článku 2)

 1. Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely tohoto nařízení považuje období déletrvajícího sucha2), v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí vzniku požárů.
 2. Období déletrvajícího sucha vyhlašuje a odvolává hejtman Středočeského kraje pro území Středočeského kraje na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. V tomto období vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
  • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
  • zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,
  • zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
  • zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese,
  • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
  • zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona3),
  • zákaz pálení klestu a kůry v lesích (viz čl. 4 tohoto nařízení),
  • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
  • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění,
  • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).
 3. V období déletrvajícího sucha může orgán státní správy lesů4) vydat rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
 4. Období déletrvajícího sucha vyhlašují rovněž v případě potřeby obce svým nařízením pro území dané obce. Obce zajistí zapracování příslušných ustanovení tohoto nařízení do jimi vydávaných právních předpisů.
 5. Obce zabezpečí v tomto období zpravidla prostřednictvím členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, případně dalších občanů, provádění pravidelného denního monitorování dodržování omezení, opatření a povinností uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.
Přiložené soubory: