VOLBY do Poslanecné sněmovny parlamentu České republiky

Volby do poslanecké sněmovny se konají ve dnech 8. a 9. října 2021 v 1. patře obecního úřadu na adrese Pražská 137, Psáry v časech: v pátek od 14 – 22 h, v sobotu 8 – 14h.

Volič, který se nemůže v den voleb dostavit do volební místnosti může využít alternativní metody hlasování:

 • hlasovat na voličský průkaz
 • požádat o přenosnou volební schránku
 • zvláštní způsoby hlasování pro osoby v karanténě

Voličské průkazy:

 • Voliči, kteří budou v době konání voleb mimo své bydliště, mohou požádat v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
 • Požádat lze osobně (až do 6. října do 16 h) nebo v písemné podobě na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (v tomto případě pouze do 1. října 2021)
 • Vydávají se nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021.
 • Předává se voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Lze jej zaslat poštou.
 • Do zahraničí se zasílá přímo na adresu voliče v zahraničí nebo na zastupiteský úřad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, pokud o to volič požádá. (nelze zasílat na honorární konzulární úřady)
 • Volič odevzdá voličský průkaz členům okrskové volební komise.

Přenosná volební schránka:

 • O přenosnou volební schránku je třeba včas požádat. Stačí zavolat na obecní úřad 1. den voleb, a to v pátek od 8 – 22 h na tel. č. 241 940 454, 602 754 811
 • Členové komise přijedou za dotyčnými v sobotu v dopoledních hodinách.

Zvláštní způsoby hlasování pro osoby v karanténě:

 • osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, bude umožněno hlasovat zvláštním způsobem hlasování (tj. u volebního stanoviště tzv. drive-in ze silničního motorového vozidla nebo do zvláštní přenosné volební schránky, pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování).
 • Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
 • Tyto způsoby hlasování se použijí, bude-li ke dni 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.