Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
500000
Vysoutěžená cena zakázky: 
283000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Červenec 2018 - 15:00
Datum otevření obálek: 
9. Červenec 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
11. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
mbetakova
Popis zakázky: 

Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech

Podrobný popis zakázky: 

Objekt školy je patrný z přiložené PD, která byla v minulosti zpracována pro záměr rekonstrukce a přístavby základní školy. Výkresy slouží pouze pro orientaci a informování o rozsahu stavby. Na přístavbu a nový objekt "na školním náměstí" neberte zřetel. 

Poptávaná rekonstrukce objektu by měla být pouze v rámci stávající obvodové dispozice (bez rozšíření). V přízemí budovy by měly být vytvořeny dvě třídy MŠ s příslušenstvím. V 2 NP se předpokládá jedno oddělení třídy MŠ, zázemí administrativy a vedení vč. speciálních učeben. Na vnitřním uspořádání místností bude investor aktivně spolupracovat.

Projekt předpokládá zateplení objektu (citlivé), výměnu výplní a úpravu přístupu (každe patro bude mít možnost vlastního – oddělitelného vstupu).

Budovu školy je možné po telefonické dohodě navštívit.

Poznámka:
Jedná se o rekonstrukci staré budovy základní školy. Z tohoto důvodu je možné, že se během realizace objeví nároky na rozsah PD (např. pokud se zjistí, že střechu nelze opravit a je nutné udělat střechu novou. Tyto náklady budou řešeny během stavby.

Cena projektových prací prosím uvést:
1.            digitalizace podkladů k objektu (vektorová podoba, nikoli .pdf)
2.            studie nového využití, včetně variantního řešení fasád
3.            dokumentace v rozsahu stavebního povolení (pokud bude potřeba) a agregovaný výkaz výměr způsobilý jako podklad pro investiční záměr (dotační titul)
4.            prováděcí dokumentace, včetně výkazu výměr

Inženýring se neoceňuje, neboť dnes není znám jeho rozsah.

 

Termín realizace:

Termín dle bodů 1., 2. a 3. bude do konce 09/2018

Bod č. 4. do 31.12.2018

Prosíme o přiložení referenčních akcí obdobného charakteru. Zejména veřejné budovy, zateplení atd.

 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Ing. arch. Jan Bouchal 221 000, 00 Kč 221 000, 00 Kč 776/2018 88/2018
Ing. arch. Jan Bouchal 105 000, 00 Kč 105 000, 00 Kč 777/2018 88/2018