„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1500000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1222049
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Květen 2018 - 16:00
Datum otevření obálek: 
23. Květen 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka v Psárech. 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zhotovení stavby – rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka v Psárech dle projektové dokumentace vyhotovené Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., datum 06/2017. Projektová dokumentace byla konzultována s fou Čermák a Hrachovec a.s.

Stavba byla povolena Městským úřadem Černošice, odborem ŽP dne 23. 3. 2018 pod č.j. MUCE 19145/2018 OŽP/V/Čo-R.

Stavba se skládá ze stavební objektů:

SO 01 Odstranění nánosu

SO 02 Zeď z kamenné rovnaniny

SO 03 Kbel-výpustné zařízení

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží svoji odbornou způsobilost, oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných realizovaných projektů na dopravní stavby v předchozích 10 letech.

V průběhu stavby může dojít k omezení doprava na stavbu. Bude probíhat stavba mostu v ul. Kutná u psárské návsi.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
AGRO Jesenice u Prahy a.s. 33 880, 00 Kč 28 000, 00 Kč 722/2018