Informace o poskytování individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Psáry

Rok: 
2018

1. Základní informace

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ve smyslu zákona 250/2000 Sb. obec nevypisuje dotační programy a jsou poskytovány pouze individuální dotace a návratné finanční výpomoci dle §10a na účel určený žadatelem v žádosti.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

2. Žádost o dotaci

Žadatelé předkládají žádosti o dotaci pro příští kalendářní rok písemně na předepsaném formuláři obsahujícím údaje dle § 10a odstavec 3 zákona 250/2000 Sb. a údaje požadované obcí nejpozději do 30. 11. předchozího roku. Formulář žádosti je zveřejněn na internetových stránkách obce.

3. Přijímání a schvalování žádostí

Žádosti o dotace přijímá podatelna obecního úřadu. Žádost, která splňuje všechny formální náležitosti, bude obratem zveřejněna na internetových stránkách obce.

4. Smlouva o poskytnutí dotace

Přidělení dotace je vázáno na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách obce.

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce.

5. Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace musí být provedeno způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Formulář závěrečné zprávy je zveřejněn na internetových stránkách obce.

Nevyčerpané finanční prostředky se vrací poskytovateli.

6. Návratná finanční výpomoc

Při poskytování návratných finančních výpomocí se postupuje obdobně jako při poskytování dotací.