ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
1.000.000 - 2.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
990000
Ukončení příjmu nabídek: 
21. Prosinec 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Prosinec 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Leden 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“

Podrobný popis zakázky: 

Cílem projektu je vybudovat novostavby na návsi provést terénní a zahradní úpravy a úpravy veřejného prostoru dle architektonického návrhu který je přílohou zadávací dokumentace č.01 u (katastrální území: Dolní Jirčany p. č. 862, 107/11 (PK 47/1), 47/2, 51/1, st. 28 a 645/1)

Jednotlivé stavební objekty musí být možné stavět postupně- tedy v etapách. Termín realizace jednotlivých etap se může lišit, dle možností financování (dotace).

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace uvedené investiční akce:
 DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí,
 DSP – dokumentace pro stavební povolení,
 ZD – zadávací dokumentace

Součástí díla je rovněž zajištění Rozhodnutí o umístění stavby – územní rozhodnutí a Stavebního povolení (příp. i dalších stavebních povolení potřebných pro realizaci stavby) a to včetně nabytí právní moci a výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění této stavby.

Podrobný popis předmětu plnění je vymezen přílohou č. 2 ZD „Návrh smlouvy o dílo“.

Technický popis předmětu plnění je dále vymezen přílohou č. 01 ZD:
 Architektonická studie na řešení návsi – Dolní Jirčany v obci Psáry

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnotící komise provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Ing. arch. Klára Křivánková 30 000, 00 Kč 30 000, 00 Kč 326/2016
Zpracování PD pro ÚR - doplatek 24 200, 00 Kč 20 000, 00 Kč 443/2016 1/2016
PD pro ÚR - dílčí plnění 96 800, 00 Kč 80 000, 00 Kč 179/2016 1/2016
Atelier M.A.A.T. s.r.o. 121 000, 00 Kč 100 000, 00 Kč 426/2017 1/2016
Atelier M.A.A.T. s.r.o. 121 000, 00 Kč 100 000, 00 Kč 176/2018