Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry Avizo
Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v lok. Pražská-Psárskálok. Pražská-Psárská Uzavřeno
Informační a orientační systém obce Uzavřeno
Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku Uzavřeno
Aktualizace PD Sídelní zeleň v obci Uzavřeno
Zateplení budovy obecního úřadu Psáry Uzavřeno
Mateřská škola v Dolních Jirčanech-přírodní výukový areál a hřiště Uzavřeno
Výroba a montáž dřevěné pergoly, obložení studny a truhlíky Uzavřeno
Dodání herních prvků, dopadových a zpevněných ploch Uzavřeno
NUTNÉ STAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE NA OPĚRNÉ ZDI KOMUNIKACE HLAVNÍ I. ETAPA Uzavřeno
Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Kamerový průzkum splaškové kanalizace Psáry - lokalita Pod Vápenkou Uzavřeno
Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem Uzavřeno
TDI pro akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem Uzavřeno
Zpracování PD pro rekonstukci komunikace Sportovců vč. projektu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro SP vč. projednání (vč. ÚR pro dešť.kanal.) Uzavřeno
Stroj se zametací nástavbou Uzavřeno
Projektová dokumentace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká a ul. Pod Kostelem Uzavřeno
Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Uzavřeno
Zajištění a realizace zadavatelských činností pro koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Psáry Uzavřeno
Interaktivní dotykové tabule a datový projektor pro základní školu Uzavřeno
STAVBA KOLUMBÁRIA NA POZEMKU HŘBITOVA V DOLNÍCH JIRČANECH Uzavřeno
Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech - prodloužení termínu pro podání nabídky Uzavřeno
Zpracování proj. dokumentace pro stav. povolení na rekonstrukci opěrné zdi kom. Hlavní v D. Jirčanech vč. rozpočtu na stav. práce Uzavřeno
Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v úrovni prováděcí dokumentace stavby IS Vysoká, Pod Kostelem Uzavřeno
Rekonstukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní Uzavřeno
Revitalizace okolí památníku Uzavřeno
Nákup a dodání vybavení tříd základní školy Uzavřeno
Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel Uzavřeno
Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED Uzavřeno
Strojový úklid komunikací po zimní údržbě v obci Uzavřeno