Zápis kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2011

Datum: 
07.06.2011

Zápis kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2011 

Komu patří: 
Kontrolní výbor

Zápis kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2011 

Komentáře

Zápis pana Peroutky

Prosím, nešel by zápis pana Peroutky přiložit rozbalený, nejlépe ve formátu pdf nebo doc,aby se dal přečíst?

Zápis pana Peroutky

Dobrý den, příloha je již vyměněna. Nikola Alferyová

asi žiju na jiné planetě...

Když jsem četl minulý zápis KV versus zápis pana Dr. Peroutky, tak jsem nevycházel z údivu, co všechno je možné. Když jsem ale četl tohle, tak už ani nemám slov...

Nojo, Peroutka má práva z

Nojo, Peroutka má práva z Plzně. Tak se nedivte.

Dobrý den, ani já nevycházím

Dobrý den,

ani já nevycházím z údivu. Úřad zveřejňuje "zápis" a názory jednoho člena kontrolního výboru ? Kontrolní výbor je kolektivní orgán, nikdo z ostatních členů nebyl se "zápisem" seznámen. Z právního hlediska jsou námitky p. Peroutky zcela na vodě a jde pouze o osobní útoky jmenovaného.

K jednotlivým "právním" námitkám pouze sděluji:

1. Neprovádění veřejnosprávních kontrol za minulého vedení obce ( § 9 zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole )

Zákon nestanoví minimální periodicitu kontrol, škola byla čtvrtletně kontrolována fin. výborem v rámci časových a odborných kapacit jeho členů. Za celou dobu nebyla zjištěna pochybení v hospodaření školy. Stejně tak žádná pochybení neshledal ani stávající finanční výbor. Zákon ukládá povinnost jedenkrát ročně prověřovat přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, což bylo pravidelně kontrolováno kontrolami ze SČ kraje a nebyly zjištěny v tomto směru žádné závažné nedostatky.

2. zápis z kontroly není podepsán starostou Váchou - není pravdivé. Starosta zápis o provedené kontrole podepsal s poznámkou " převzal", což požadavku zákona vyhovuje.

3. Neúčast JUDr. Peroutky na kontrole - jmenovaný se účastnil části kontroly, poté svévolně opustil opustil jednání KV. Je uveden mezi kontrolujícími pracovníky správně, nic mu nebrání a nebránilo, pokud do zápisu napíše, že s kontrolními zjištěními, provedenými za jeho přítomnosti nesouhlasí. Pokud jde o ostatní kontrolní zjištění, provedená za jeho nepřítomnosti, může připojit poznámku, že v době jejich projednávání již nebyl kontroly fyzicky přítomen.

4. KV není oprávněn kontrolovat dodržování zákonů ze strany obce - JUDr. Peroutka si zřejmě nepřečetl § 119 odst. 3 písm. b) zák. o obcích, který zní následovně: "KV kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti". To, že byl kontrolován i postup osob, které jednaly na základě pověření orgánů obce ( starosty ) tomuto ustanovení zákona o obcích nijak neodporuje.

JUDr. Josef Podlaha
předseda kontrolního výboru

Dobrý den,

 Dobrý den,

vadí mi neschopnost domluvit se.

Sice jsem projevil nelibost s posledním jednáním FV, co tam vyvádíte vy v KV,...

Přečetl jsem si §9 a skutečně tam není nic o nějaké veřejnosprávní kontrole.

(3) Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

Jestli tedy nějaké kontroly v minulosti probíhaly a nic nenalezly (to se asi dá dohledat) a nyní kontrola proběhla a cosi nalezla, tak si dnes odpoledne na ZO poslechneme, kdo to nyní kontroloval a co nalezl. Já se dozvím, co jsme kontrolovali špatně a bude.

Našel jsem si tedy nějaký výklad § 119 odst. 3 písm. b) zák. o obcích:

Základní vymezení pravomoci výborů se odvíjí od jejich oprávnění, tj. u kontrolního výboru oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce a u finančního výboru oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Vyjdeme-li z výše citovaných činností, je zřejmé, že se jedná o interní kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výstupy slouží pouze a jen pro zastupitelstvo obce, tj. jejich zřizovatele. Cílem této činnosti je pak zajištění zákonnosti výkonu samostatné působnosti obce, přičemž odstranění případných nedostatků shledaných výbory je rovněž realizováno primárně v rámci interních vztahů obecního aparátu. Tzn. že, ani kontrolní ani finanční výbor nemohou ukládat nápravná opatření. Rozhodnutí o tom, zda se přijmou nějaká opatření patří do působnosti zastupitelstva obce. Působnost jak kontrolního, tak finančního výboru nezávisí pouze na uložení úkolů výboru zastupitelstvem, nýbrž vyplývá v určitém rozsahu přímo ze zákona; tyto výbory jsou proto např. v souvislosti s kontrolou dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, resp. kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce oprávněny provádět kontrolní činnost nezávisle na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v kritériích kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru např. též o hospodárnost nakládání s finančními prostředky obce.

Takže pokud jste se věnovali mimo školy i DIPRu a neukládáte žádná nápravná opatření, jednání na kameru natočené nemáte, mohu si jen udělat úsudek z informací, které mám. Nějak si říkám, že pravda je vždycky jenom jedna a správné řešení je snažit se společně o její nalezení tím, že naházíme na papír informace, odstaníme lži, manipulace a ze zbylých fakt zjistíme pravdu.