Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1300000
Ukončení příjmu nabídek: 
31. Květen 2022 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červenec 2022
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Srpen 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy stávající místní komunikace Finské domky od napojení na komunikaci Jílovskou, po napojení na komunikaci Sportovní včetně slepé větve, v celkové délce 131,0m.

Úpravy spočívají ve stabilizaci komunikace v místech bez obrub, rekonstrukci vozovek a samostatných sjezdů s doplněním zpevnění povrchu komunikace v úseku slepé větve a zřízení místa pro přecházení při komunikaci Jílovské.

Řešené komunikace jsou místními obslužnými komunikacemi s minimální intenzitou dopravy.

Situační řešení

 zpevněné plochy nové úpravy kopírují stávající rozsah vozovek v uličním prostoru

 napojovací místa na stávající komunikace Jílovskou a Sportovní budou zachována

 délka úpravy činí 68,7m u Větve 1 a 62,3m u Větve 2

 chodník není z prostorových důvodů součástí komunikace a ni v novém stavu

Šířková úprava

 Větev 1 je navržena s šířkou vozovky 3,5m s lokálním zúžením na 3,0m

 Větev 2 je navržena s šířkou vozovky 3,0 a koncovým obratištěm pro OA

 parkovací stání nejsou z prostorových důvodů navržena

Výšková úprava

 niveleta řešené komunikace plynule navazuje na nivelety stávajících komunikací

Jílovská, Sportovní a na přilehlé zpevněné plochy objektů a sjezdů

 minimální podélný sklon činí 1,5%, maximální pak 14,1% v napojení na Jílovskou

 příčný sklon pochozí obslužné komunikace je 2,0%

Nášlap obrub je navržen takto:

 obruba na styku obslužné komunikace se zelení Větve 1.……………….……10 cm

 obruba na styku obslužné komunikace se zelení Větve 2.……………….…… . 0 cm

 obruba sjezdu na obslužné komunikaci ………………………………………..…0 cm

 obruba na styku komunikace se sníženým chodníkem.…………………………2 cm

dle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval HW Projekt s.r.o.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno