Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
600000
Vysoutěžená cena zakázky: 
504419
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Srpen 2013 - 10:00
Datum otevření obálek: 
5. Srpen 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Září 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Říjen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Rekonstrukce osmi autobusových zastávek v obci. Odstín fasády dle projektu – šedá light grey dle RAL 7035.

 

Podrobný popis zakázky: 

Viz projektová dokumentace od FACT s.r.o. z 06/2013.

Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů (doložit v prosté kopii), a to:

  1. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku musí být předložen v aktuální verzi), a

  2. předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

viz Protokok o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 
U zakázky byly vyžádané a odsouhlasené vícepráce za 157.438,- Kč bez DPH, celková cena činí 661.857,- Kč bez DPH. 

Skutečné datum zahájení: 
2. Září 2013
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce autobusových zastávek 242 000, 00 Kč 200 000, 00 Kč 601/2013 Sml. 76/13
Rekonstrukce autobusových zastávek 558 847, 00 Kč 461 857, 00 Kč 664/2013 76/2013