Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1600000
Ukončení příjmu nabídek: 
7. Srpen 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
13. Srpen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
28. Únor 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Vypracování projektové dokumentace (DSJ) na intenzifikaci ČOV Psáry vč. inženýrské činnosti a výkazu výměr.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené s vypracováním projektové dokumentace a související inženýrská činnost v následujícím rozsahu:

 • vypracování dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Technologický návrh a výpočty biologického stupně budou realizovány metodou matematické simulace aktivačního procesu, která bude sloužit k ověření funkce systému a optimalizaci objemového členění nádrží spolu s dalšími technologickými prvky systému jako jsou velikosti recirkulací, výpočet oxygenační kapacity apod. Matematická simulace umožní výpočty aktivačního procesu při reálném dynamickém chování. Návrh aktivačních a dosazovacích nádrží bude proveden v souladu s ČSN 75 6401 (756401) platné od 1.11.2014. Součástí dokumentace bude detailní hydraulický výpočet celé intenzifikované technologické linky ČOV.

 • zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného územního a stavebního povolení včetně podání

       žádosti o vydání. Součástí IČ je i zpracování pozemkového elaborátu a příprava mapových a dalších

podkladů pro uzavření majetkoprávních smluv. Uzavření smluv součástí ceny není.

 • zajištění všech potřebných podkladů a činností pro zpracování projektové dokumentace (geodetické

       zaměření, geologický průzkum, zmapování současného stavu apod.)

a to pro následující investiční akci připravovanou zadavatelem: „Psáry – intenzifikace ČOV“.

 

Stručný popis předmětu stavby:

Předmětem projektové dokumentace bude zvýšení hydraulické a látkové kapacity ze současných Qmax = 30 l/s na 90 l/s (dešťové průtoky) a ze 6.000 EO₆₀ na 9.000 EO₆₀.

Intenzifikace umožní rozvoj obce dle územního plánu a vyřeší současné problémy s vypouštěním znečištěných vod z jednotné kanalizace za dešťů do vodního toku.

Intenzifikace bude členěna do dvou na sobě technicky i termínově nezávislých etap. První etapa bude řešit zvýšení hydraulické kapacity čistírny za deštových průtoků, druhá následně zvýšení látkové kapacity. Intenzifikace musí být řešena tak, aby stavba proběhla za provozu čistírny.

 

Požadovaný základní rozsah řešení:

 1. Etapa – zvýšení hydraulické kapacity
 • výstavba nové dešťové zdrže
 • výstavba nového souboru hrubého předčištění (lapák písku, česlo) s minimální kapacitou 90 l/s
 • úpravy čerpací stanice

 

 1. Etapa
 • výstavba dvojice nových dosazovacích nádrží a čerpací stanice vratných kalů
 • výstavba nové nádrže oddělené regenerace kalů
 • úpravy stávajícího biologického stupně čištění
 • úpravy kalového hospodářství

Součástí celkového řešení budou i související inženýrské objekty (sítě, komunikace,

zpevněné plochy, oplocení atd.), ověření kapacity a případné zkapacitnění přípojky NN, úpravy

a doplnění řídícího systému a systému měření a regulace čistírny.

 

Předpokládané investiční náklady (CÚ 2018) jsou cca 34 mil. Kč bez DPH.

Upozornění

ČOV Psáry byla v minulosti intenzifikována s finanční podporou SFŽP. Udržitelnost této investice je na dobu 10 let a končí v roce 2024. Technické řešení intenzifikace musí být takové, aby nedošlo k ohrožení předchozí investice, pořízené s dotací a nevyvolalo návrh na navrácení dotace.

Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů seznamem významných projekčních prací vodohospodářského charakteru provedených dodavatelem.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že provedl alespoň 3 akce obdobného charakteru s tím, že:

 • vypracoval projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení či výběr zhotovitele alespoň pro 3 stavby – výstavba a intenzifikace ČOV s kapacitou nejméně 7.000 EO. Investiční náklady každé stavby musí být minimálně 25 mil. Kč bez DPH. Toto bude doloženo seznamem referenčních staveb s kontakty na zástupce investora či provozovatele zařízení, u kterého lze uvedené informace a funkci zařízení ověřit.

 

 • Zadavatel požaduje sestavení alespoň 3 členného projekčního týmu, kde bude jeden vedoucí týmu a s ohledem na případnou zastupitelnost alespoň 2 členové - projektanti.
 • Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení o odborné kvalifikaci osob projekčního týmu Zadavatel vymezuje minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tím, že osoby odpovědné za provádění prací, které jmenovitě uvede, splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto:

 

Vedoucí člen projektového týmu

 • je nositelem autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Stavby vodního hospodářství“ nebo „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.
 • zkušenosti s provedením minimálně 3 zakázek v projektování vodohospodářských staveb – čistírny odpadních vod, úpravny vody. Alespoň dvě z realizovaných zakázek musí být ČOV s kapacitou více než 7 000 EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH, toto bude doloženo seznamem referenčních zakázek.

 

Člen– zodpovědný projektant

 • je nositelem autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oborechTechnika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení", "Pozemní stavby", "Technologická zařízení staveb-      zkušenosti s provedením minimálně 3 zakázek v oboru projektování vodohospodářských staveb – čistíren odpadních vod (alespoň dvě musí být s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH). Toto bude doloženo seznamem referenčních zakázek. 

 

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně vyplývat z profesních životopisů členů týmu. Konkrétně bude doloženo takto:

 • 1. Prostá kopie dokladu o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění 

 

Ekonomické kvalifikační předpoklady

Dodavatel musí mít sjednáno pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč. Vybraný uchazeč, jehož nabídka bude vybrána ve výběrovém řízení, předloží prostou kopii pojistné smlouvy.

 

Přílohy:

Smlouva o dílo

Studie intenzifikace

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění