Zpráva o činnosti FV k 13. 4. 2011

Datum: 
13.04.2011

FV pracoval v duchu svých organizačních zásad převážně formou elektronické komunikace, podklady k jednání zjišťoval na úřadě Obce Psáry a u předchozího vedení obce.

Přiložené soubory: 
Komu patří: 
Finanční výbor

Dne 4.4. provedl kontrolu hospodaření ZMŠ Psáry za leden a únor 2011 s tím, že ve vztahu ke kontrolovanému subjektu není třeba přijímat žádná opatření. Dne 11.4. se FV seznámil s námitkami mgr. Trůblové k Protokolu o provedené veřenosprávní kontrole v ZŠ Psáry. Námitky a k nim přiložené podpůrné dokumenty jsou reakcemi na nepříliš významné, spíše formální nedostatky. Protože však zatím FV nemá a ani nemůže mít protokol z této kontroly k dispozici, nemohla v této věci zaujmout jakékoli stanovisko. Řízení o námitkách by měl být zřejmě ukončeno do 15.4.2011.

Dne 4.4. FV provedl kontrolu hospodaření Obce Psáry obce za 1.Q. 2011 s tím, že je nutné vždy na konci roku provádět a účtovat o dohadných položkách. Nejedná se ale o nijak závažný problém, jen je nutné na konci tohoto roku být důslednější.

Na svém jednání ve dnech 4.4. a 11.4. projednával tyto body:

I. Kontrola nákladů - Odpočinková zóna Štědřík

Na základě získaných dokumentů FV konstatuje, že Obec Psáry vybírala z malého počtu zhotovitelů, uzavřené smlouvy jsou velmi stručné, časový plán realizace nebyl dodržen, položkový rozpočet je obtížně kontrolovatelný, předávací protokol je nedostatečný. Z pozice FV jsou veškeré náklady v souladu platnými smlouvami a potvrzeným předávacím protokolem.

FV doporučuje ověřit skutečně provedené výměry dle zápisu FV.

II. DIPRO

Z uvedeného výpisu, zápisu z jednání zastupitelstva a originálů příslušných faktur je zřejmé, že dvě původně vystavené faktury došlé do Obce Psáry dne 20.10. byly stornovány, 8.11. došly na podatelnu opravené, ovšem se stejným datem vystavení, stejným DUZP, do seznamu faktur pro uhrazení do Rady šly 8.11., kde byly Radou schváleny a k placení šly 8.11, tedy vše se odehrálo v jeden den.

FV konstatuje, že po procesní stránce (záměr, výběrové řízení, rozhodnutí o výběru nabídky a jejímu schválení, následně objednání nebo podpis smlouvy o dílo, pak realizace, předávací protokol a vystavení faktury) se mělo postupovat jako by byla faktura jedna. Dle informací z obce tak ale postupováno nebylo, pouze v jednom zasedání Rady (7.12.2009) je zmíněno v různém (tedy bez usnesení). Práce firmou Dipro provedeny byly, na obci jsou uloženy, jedná se však dokumenty, které kontrolovat FV nepřísluší, pro FV platí, že faktury jsou v souladu se soupisy prací.

Celková výše ceny za projekt a inženýring (dva přechodové semafory) se FV jeví jako nepřiměřeně vysoká, proto FV doporučuje zjistit cenu obvyklou za podobnou práci. Dále FV doporučuje zavést prodloužení splatnosti došlých faktur na 21 nebo 28 dní.

III. Cash Flow

S ohledem na potřebu řešení naléhavějších úkolů není od vedení obce k této práci momentálně zájem. Stav účtu naznačuje, že by mohly být do konce dubna veškeré závazky obce po splatnosti již uhrazeny.

IV. Kontrola vymáhání pohledávek, ověření, zda nedocházelo k benevolenci nebo k diskriminaci v přístupu k jednotlivým dlužníkům

FV konstatuje, že zavedená praxe ve vymáhání pohledávek za poplatky za psy, odpady a nájem obecních bytů je efektivní a vůči občanům citlivě prováděná. Pouze v jednom případě bylo přikročeno k exekuci,
která doposud není vyřešena.

Praxe vymáhání pohledávek ostatních případů, zpravidla vzniklých z dohod souvislosti s budováním inženýrských sítí byla a je prováděna případ od případu vedením obce a tato praxe se FV jeví jako vhodná. FV neshledal známky diskriminace nebo nerovného zacházení. Doporučuje i nadále postupovat v dosavadní praxi vymáhání pohledávek, avšak do schválení k tomu vhodné metodiky nevydávat platební výměry.

V. Směrnice o vymáhání pohledávek

FV po diskusích došel k závěru, že předložená „tvrdá“ směrnice je pro obec příliš svazující. FV se navíc domnívá, že lepší řešení je „měkká“ směrnice, dávající Radě a zaměstnancům obce mnohem větší rozhodovací pravomoc a umožní ji individuální přístup. FV se nepodařilo do tohoto zasedání ZO připravit svou „měkkou“ verzi z několika důvodů: Nemáme dostatečný aparát, právníka ani časové možnosti. FV se domnívá, že nejlepší cestou je pokusit se získat směrnici z obcí podobné velikosti (mají li již tuto směrnici přepracovanou podle nového zákona), případně jí získat ze Svazku měst a obcí a poté ji jen případně drobně upravit, nikoli ji tvořit sami. Záměrem FV příštím období mimo úkolů přidělených ZO je pracovat na posouzení závažnosti nálezu veřejnosprávní kontroly ZŠ, na plánu CF, na Směrnici o vymáhání pohledávek či na Směrnici o finanční kontrole.

ing. Antonín Rak
předseda finančního výboru
Obec Psáry a Dolní Jirčany