Usnesení zastupitelstva č. 7-2015 + zápis + video

Datum: 
16.12.2015

Usnesení zastupitelstva č. 7-2015 

Přiložené soubory: 
Video: 

1. část - Zpráva starosty
Download video

2. část - Zpráva místostarostky
Download video

3. část - Zpráva kontrolního a finančního výboru
Download video

4. část - Vstup do technických služeb Vestec - technické služby Dolnobřežansko, dodatek ke smlouvě SFŽP
Download video

5. část - Změna č. 7 územního plánu obce Psáry
Download video

6. část - Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. – nová škola, Otevřená města, Zrušení směrnice o dotacích, Převody pozemků a komunikací
Download video

7. část - Ostatní
Download video
Výsledky hlasování
Číslo jednací Nadpis Výsledek
47/7-2015 Zpráva o činnosti obce schváleno
48/7-2015 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru schváleno
49/7-2015 Společenská smlouva společnosti Technické služby Dolnobřežansko s.r.o. schváleno
50/7-2015 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08019041 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR schváleno
51/7-2015 Změna č. 7 územního plánu obce Psáry schváleno
52/7-2015 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s. – nová škola schváleno
53/7-2015 Souhlas se vstupem do spolku Otevřená města z. s. schváleno
54/7-2015 Zrušení Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry schváleno
55/7-2015 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi Obcí Psáry a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky p. č. 465/521 a 686/10 k. ú. Dolní Jirčany schváleno
56/7-2015 Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 117/1 k. ú. Dolní Jirčany schváleno
57/7-2015 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a UNI stavební s.r.o. – bezúplatný převod komunikace a chodníku v ul. Pod Vysokou a Pod Lesíkem schváleno
58/7-2015 Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem, Smlouva darovací vč. výmazu věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem a Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem schváleno
59/7-2015 10. rozpočtové opatření na rok 2015 schváleno
60/7-2015 Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2015 schváleno
61/7-2015 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2015 a také v průběhu r. 2016 v příp. přijetí účelové dotace schváleno
62/7-2015 Rozpočet obce na rok 2016 + Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018 schváleno
63/7-2015 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna schváleno
64/7-2015 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016 schváleno
65/7-2015 Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2016 schváleno
66/7-2015 Kupní smlouva - převod pozemku p.č. 75/89 k.ú. Dolní Jirčany schváleno