Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech

Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu je vybudovat zázemí pro neformální vzdělávání - děti, mládež, dospělí zaměřené na rozvoj 3 klíčových kompetencí - komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. Stavba se dotýká pouze 3 nadzemního podlaží budovy obecního úřadu, kde dochází k dílčím úpravám, které nezasahují do nosných konstrukcí objektu. Součástí je i užívání prostor osobami s omezenou možností pohybu a orientace - WC v bezbariérovém provedení, kompenzační pomůcka schodolez.

Co je cílem detailněji

Cílem projektu je vybudovat zázemí pro neformální vzdělávání - děti, mládež, dospělí zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí - zejména výuka jazyků a práce s digitálními technologiemi. Pro potřeby zázemí pro neformální vzdělávání budou vybudovány 2 učebny ve třetím patře stávající budovy obecního úřadu včetně zázemí pro tyto dvě učebny (šatna, zázemí pro pro lektory/personál, bezbariérové sociální zařízení, standardní sociální zázemí, chodby, studovna a zázemí pro studující žáky).
Záměrem projektu je využít stávající 3. nadzemní podlaží budovy obecního úřadu a vybudovat v těchto prostorách učebny pro zájmové a neformální vzdělávání v klíčových kompetencích - komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.  

Výstupy

Výstupem je rekonstrukce prostor dle projektové dokumentace a vybavení zázemí pro neformální vzdělávání.

Indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty:

Kód Název Výchozí hodnota Cílová hodnota
5 00 00

 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 0 1
5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 0 20

 
Na neformálním vzdělávání spolupracujeme se ZŠ AMOS, rozsah spolupráce je podrobně uveden v memorandu o spolupráci. Bude se jednat zejména o spolupráci na kurzech pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ AMOS. A dále budou vybrané kurzy nabízeny také mladým lidem, lidem středního věku.

Očekávané výstupy – dopady na účastníky kurzů:

  1. Teoretické, ale především praktické osvojení si základních dovedností definovaných kl. komp.
  2. Opakování a upevňování již získaných znalostí.
  3. Osvojení si jednoduchých úkonů při obsluze odborného vybavení učebny.
  4. Rozvoj logického myšlení a individuálních schopností každého účastníka.
  5. Schopnost samostatně pracovat.
  6. Naslouchat lektorovi, samostatně řešit konkrétní úkoly a problémy.
  7. Rozvoj paměti a logického myšlení.

Datem ukončení realizace projektu je datum, do kterého budou prokazatelně uzavřeny všechny aktivity projektu. Tuto skutečnost obec prokáže Protokolem o předání a převzetí díla a fotodokumentací. Datum ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději na 30. 9. 2018.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Nově vzniklý prostor využitelný pro neformální vzdělávání v obci. Realizace neformálního vzdělávání v celkovém rozsahu 5-10 hodin týdně.