Sběrný dvůr

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na smysl nařízení, že do sběrného dvora je možné odvézt odpad pouze 1x v daný den.
Vzhledem k tomu, že jsme sběrný dvůr využili poprvé za celou dobu jeho existence, a to proto, že to nyní potřebujeme (dosud potřeba nebyla), není mi jasné, proč musíme čekat na sobotu, abychom mohli vyvézt další odpad, a pak budeme čekat na další sobotu.... Jaký to má smysl?? Odpad nakonec stejně vyvezeme (pokud bychom byli ne zcela uvědomělí, možná by skončil někde na černé skládce, což toto opatření dost silně podporuje).
Jsme chataři a likvidujeme pozůstalost. To se nám vzhledem k pro nás naprosto nesmyslnému opatření (vývoz 1x za den) protáhne na několik víkendů. Naprosto zbytečně budeme muset jet opakovaně přes 100 kilometrů, přitom by se vše dalo zvládnout v jednom dni.
Prosím o objasnění významu daného opatření, které mi uniká.
Děkuji
Kynclová

Sběrný dvůr

Dobrý den paní Kynclová,
vložila jsem informaci, která byla zveřejněna mimo jiné v Psárském zpravodaji a týká se pravidel provozu Sběrného dvora. O Vámi zmiňovaném opatření se zde nic nepíše. Některé druhy odpadů jsou omezeny množstvím a to tak, že se jedná o množství odpadu za období (např. suť, pneumatiky, objemný odpad apod.) Podrobnosti si přečtete níže. Prostor Sběrného dvora je omezený a pokud by jedna nemovitost zcela, nebo významně zaplnila jeho kapacitu v rámci jednoho dne, neměli by ostatní možnost sem v daný okamžik své odpady odkládat. Je otázkou, jak velké množství odpadu při likvidaci pozůstalosti vznikne a zda by nebylo pohodlnější a rychlejší v tomto případě využít kontejner. Na konci článku jsou uvedené kontakty na svozové firmy, na které se můžete obrátit podle druhu odpadu.

Není cílem zakládat černé skládky, ale je třeba myslet i na ostatní obyvatele obce.

Odpadové hospodářství v obci – provoz sběrného dvora Štědřík

Sběrný dvůr na Štědříku je pro občany obce otevřen každou středu od 15 do 18 hod. a každou sobotu 9 do 15 hod. Odpady zde mohou ukládat všichni ti, kteří uhradili na příslušný rok v termínu do konce února příslušného roku poplatek za odpady a předloží obsluze sběrného dvora doklad o úhradě. Aktuální výši poplatků je možné najít na webových stránkách obce Psáry www.psary.cz
Seznam přijímaných odpadů:
kód název odpadu
150105 Kompozitní obaly (např. obaly od mléka Tetrapack)
160103 Pneumatiky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků do 300 kg/1 rok
170405 Železo a ocel
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200113 Rozpouštědla
200114 Kyseliny
200117 Fotochemikálie
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (Jedlé oleje a tuky)
200127 Barvy, lepidla, pryskyřice
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01 (Olověné akumulátory ), 16 06 02 (Nikl-kadmiové baterie a akumulátory)
nebo pod číslem 16 06 03 (Baterie obsahující rtuť ) a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 (Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ) a 20 01 23 (Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky)
200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad do 200 kg/1 měsíc

Příjem stavební suti do sběrného dvora je omezený na 300 kg za jeden rok na jedno číslo popisné či evidenční (jeden přívěsný vozík za osobní automobil). V případě většího objemu suti je možné se obrátit na firmu AUTODOPRAVA MORAVEC, tel. 602 205 945, www. Autodopravamoravec.cz či na Technické služby obce Vestec s.r.o., tel. 731 410 418, www.tsvestec.cz, nebo například na firmu EKOSA PRAHA s.r.o. pobočka Zlatníky – Hodkovice, tel. 272 918 822, mob. tel. 602 313 828, www.ekosa.cz , e – mail infoatekosa [dot] cz, které provádí i vyklízení sklepů, půd, bytů a jiných prostor. Cena za přistavení kontejneru se liší podle druhu odpadu.
Příjem pneumatik do sběrného dvora je omezený na čtyři kusy za rok po předložení technického průkazu k vozidlu a dokladu o zaplacení poplatku za odpady na příslušný rok.
Příjem odpadu vzniklého v souvislosti s podnikáním od podnikatelů není možný.
Bioodpad je možné ukládat do kontejnerů umístěných před sběrným dvorem i ve sběrném dvoře, nebo je možné uzavřít smlouvu o svozu bioodpadu s firmou Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. a získat popelnici určenou k ukládání bioodpadu (viz. informace na webových stránkách obce Psáry). Jednorázově v případě velkého objemu bioodpadu je možné se domluvit rovněž s touto firmou na tel. čísle 731 410 418 a nebo je možné kontaktovat např. kompostárnu Želivec, kterou provozuje firma Agora s.r.o. tel. 724 881 175, e-mail agoraatemail [dot] cz a webové stránky www.kompostarnazelivec.cz. Zde je možné na oplátku zakoupit různé druhy substrátů a zeminu, nebo kompostárnu v Libři, kterou provozuje AGRO Jesenice u Prahy a.s., tel. 725 921 873, e-mail kompostarnaatagrojesenice [dot] cz.
Obnovili jsme čtvrteční svoz odpadu na objednávku. Cena této služby se bude odvíjet od druhu odpadu a míry osobní účasti objednatele při nakládce a vykládce, základní cena služby je 500,- Kč . Tato služba se týká odpadu, který není možné odvézt do sběrného dvora běžným osobním autem tedy např. pračka, lednice, sedačka apod. Službu je možné objednat na e-mailu jaskovaatpsary [dot] cz nebo na tel. čísle 606 060 737.

Děkuji za informace. Jen pro

Děkuji za informace. Jen pro upřesnění: Do sběrného dvora jsme vezli jsme dvě matrace, dvě staré malé televize, anténu, několik starých hrnců a další drobnosti z kuchyně. Náklad zaplnil kufr osobního auta. Když jsme se (mezi řečí) správci sběrného dvoru zmínili, že ještě přijedeme s jednou matrací a nějakými drobnými kusy nábytku, bylo nám řečeno, že je možné přijet pouze 1x za den. Manžel správce žádal, že nejsme místní, jestli bychom nemohli věci přivést ještě tento den (předpokládali jsme, že zaplníme opět kufr našeho auta), ale bylo nám dost striktně řečeno, že to není možné. Za odpad platíme (respektive platila moje maminka) každoročně od zavedení tohoto poplatku. Sběrný dvůr jsme použili za celé ty roky poprvé. Nedomnívám se, že bychom sběrný dvůr zahltili, ani nějak ohrozili jeho chod.
Kynclová