Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ Štědřík

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ dle Usnesení Rady obce Psáry č. 15/3-2022 ze dne 8. 2. 2023 Rada obce Psáry vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školské právnické osoby zřizované obcí Psáry: Mateřská škola Štědřík, se sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry, IČO 06279457.
Detaily v článku

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele:      1. 6. 2023

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s § 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a nebudou hodnoceni doplňkovým hodnocením dle § 3 odst. 2) této vyhlášky.

Náležitosti ke konkursnímu řízení:

 1. písemná přihláška obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis,
 2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 4. strukturovaný profesní životopis,
 5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,
 6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),
 7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne starší než tři měsíce)
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete doporučeně nebo doručte osobně nejpozději do pondělí 6. 3. 2023 2023 do 17 hodin (12-13 hodin polední pauza) na adresu: Obec Psáry, Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry. Na obálku napište „KONKURS - NEOTVÍRAT“.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

 

Přiložené soubory: