Volby do Zastupitelstva obce Psáry konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstva obce Psáry se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Psáry na adrese: Pražská 137, 252 44 PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič obdrží hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Právo volit má:
- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18. let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci Psáry
- státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18. let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci Psáry. Tito voliči mohou požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a předložit doklad prokazující trvalý/přechodný pobyt a státní občanství. Zápis v dodatku stálého seznamu voličů má trvalý charakter, proto stačí o něj požádat jen jednou.

Jak upravit hlasovací lístek je uvedeno v příloze. Zakřížkovat je možné celou stranu nebo jednotlivé zastupitele. (Pro naši obec maximální počet zastupitelů je 15.)

Přiložené soubory: