Semafor u Rubínu na křižovatce ulice Psárské a Na Stráni

Na křižovatce ulic Psárská a Na stráni budou práce probíhat ještě cca 3 týdny. Vzhledem k tomu, že zde občas dochází ke kolizním situacím mezi řidiči jedoucími směrem od návsi v Psárech a řidiči, kteří by rádi odbočili směrem od Dolních Jirčan do ulice Na Stráni, bychom rádi připomněli existenci zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu). Samozřejmě je možné do ulice Na Stráni přidat další semafor, ale tím se doba čekání pro řidiče jedoucí po Psárské ulici zbytečně protáhne. Jednodušší variantou je pro řidiče jedoucí od návsi v Psárech zastavit ve vzdálenosti 5 m od křižovatky s ulicí Na Stráni. Díky tomu řidiči jedoucí do oblasti Baba od Dolních Jirčan nebudou muset jet až na kruhový objezd na návsi v Psárech a prodlužovat frontu řidičů čekajících na semaforu, až jim padne červená. 

viz. §27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.