Průtah - oprava vodovodního přivaděče

V termínu od 17.10. předpokládáme do 30.11.2023 bude probíhat na ulici Pražská výměna vodovodního litinového potrubí v úseku od č.p. 143  po č.p. 59.  Práce budou probíhat za provozu řízeným oboustranně semaforem jedním jízdním pruhem.  I přes toto dopravní omezení budou práce obtížné s občasnou regulací i v místě úseku řízeným semaforem z důvodu provádění zemních prací ramenem stroje přes jízdní pruh. Z tohoto důvodu žádáme řidiče o trpělivost během výměny tohoto potrubí. Děkujeme za pochopení.

Průtah/tlakové a kamerové zkoušky vodovodu

„Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod, návrh tlakových a kamerových zkoušek pro ověření technického stavu“ stavbu, kterou realizuje firma Zepris s.r.o. dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Během měsíce srpna a září 2023 byl vodovodní přivaděč z tvárné litiny v ulicích Psárská a Pražská postupně rozdělen na menší úseky na kterých byly prováděny kamerové prohlídky vodovodu za účelem zjištění stavu vodovodu a soubor tlakových zkoušek vodovodu.

Při provádění prací byly zjištěny zásadní odchylky od projektové dokumentace stavby, kterou prováděla firma IMOS Brno a.s., jako například nadměrné vychýlení hrdlových spojů trub mimo maximální rozsah uvedený výrobcem, deformované těsnění hrdlového spoje, špatně provedená montáž přírubových spojů včetně nevhodně použitého spojovacího materiálu a těsnění bez ocelové vložky. Dále bylo kamerovým průzkumem zjištěno rozsáhlé poškození vnitřní cementové výstelky potrubí, která má vliv na celkovou životnost potrubí z tvárné litiny.

Všechny tyto zjištěné vady vedly rozhodnutí a návrhu výměny celého úseku potrubí vodovodního přivaděče v úseku 3A cca 130 m, kde byly provedeny opakovaně tlakové zkoušky vodovodu s nevyhovujícím výsledkem a kamerovým průzkumem vodovodu bylo zjištěno poškození cementové vystýlky a nadměrné vychýlení potrubí vodovodu v hrdlových spojích, které s velkou pravděpodobností vede k netěsnosti celého úseku. Návrh výměny potrubí vodovodního přivaděče byl projekčně zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Před mostem nad Sulickým potokem byla na základě kamerového průzkumu vyjmuta hrdlová armatura (koleno), která netěsnila, protože hrdlový spoj byl poškozený betonem ve vnitřní drážce určené pro umístění těsnění.

Zhotovitel diagnostiky vadného úseku, zpracuje pro obec zprávu s rozsahem poškozených úseků včetně soupisu poškozených armatur, poškozeného vodiče, poškozených spojů včetně spojovacího materiálu, uložení potrubí v rozporu se zadávací projektovou dokumentací.

Všechny prováděné stavební práce mají vliv na dopravu v obci, proto se snažíme tyto dopady minimalizovat použitím světelných signalizačních zařízení a koordinací stavebních prací se zhotovitelem tak, aby tyto stavební práce omezovaly dopravu v obci v minimálním rozsahu a nedošlo k celkové uzávěře komunikace.