Žádost Vildová

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Renáta Sedláková
Kontakt
Jméno: 
Mgr. Blanka Vildová
Žádost

Dopisem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, čj. ............ jsem byla vyrozuměna o opravě chyby v údajích katastru nemovitosti, která se týká parcely p.Č.617/1. Z oznámení vyplynulo, že parcela PK 617 byla rozparcelována dle geometrického plánu Č. 762-110-010-69 na parcely 617/1 až 617/9. Československý stát zastoupený Místním národním výborem v Psárech v roce 1969 zřídil k parcelám p.Č. 617/2 až 617/9 právo osobního užívání pro jiné fyzické osoby. Nabývací listina, dle které přešlo vlastnictví původní celé parcely PK 617 na  stát nebyla katástrálnímu úřadu a ani tehdejšímu Středisku geodézie Praha-západ předložena. Proto KÚ oslovil Národní archív, Státní oblastní  archiv v  Praze  a  Státní okresní archív Praha-západ se žádostí o zaslání listiny, která by svědčila o přechodu vlastnického práva k parcele PK 617 na stát. Všechny tyto archivy  sdělily negativní odpověď s tím, že se požadovanou listinu v jejich dokumentačních fondech nepodařilo dohledat. Z výše uvedeného dopisu Katastrálního úřadu dále vyplývá, že jako poslední vlastník parcely PK 617 vedené v Pozemkové knize byla Božena V., která zemřela ............. a dle Rozhodnutí Státního notářství Praha-západ. čj. .......... parcelu PK617 nabývají její dcery paní Jarmila B. a Dagmar S.. Jarmila B. v roce .... zemřela‚ a protože se nepodařilo dohledat nabývací listinu, kterou by přešlo vlastnictví parcely PK617 na stát, jako vlastníci parcely p. Č. 617/1 jsou nyní uvedeni mimo Dagmar S. dědici paní Jarmily B., mezi které patřím.  Prosím o sdělení, zda v archívu obecního úřadu ve Psárech je nabývací listina, na základě které Místní národní výbor v roce 1969 zřídil k parcelám č. 617/2 až 617/9 právo osobního užívání pro jiné fyzické osoby, a pokud ano, o poskytnutí její kopie.

Děkuji za vyřízení žádosti
V Praze dne 2.3.2015,

Přiložené soubory: