Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
520000
Vysoutěžená cena zakázky: 
379000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Květen 2018 - 12:00
Datum otevření obálek: 
9. Květen 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
14. Květen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
29. Březen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro vydání společného územního a stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů pro stavbu -  Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod -  2. etapa,  v k.ú. Dolní Jirčany

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem nabídky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

2. etapa stavby obsahuje:  přiváděcí řad DN 160 v  délce 1 200 m z ČS Štědřík do VDJ a ATS Vysoká a rozšíření kapacity vodojemu Vysoká o 300 m3.

Nabídka bude obsahovat:

  •  Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní přiváděcí řady liniové stavby v délce 1 200 m a lokalita vodojemu. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

  •  Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

  •  Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro společné řízení tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po dobu výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zábory pozemků v případě, že budou objednatelem vykupovány.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení 5 smluv s vlastníky dotčených pozemků.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění