Technický dozor stavby - Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech

Typ zakázky: 
Výběrové řízení malého rozsahu (§12 odstavec 3)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
60000
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Červen 2018 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
17. Září 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka v Psárech

 

Podrobný popis zakázky: 

Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené  stavbě, která bude  realizována podle projektové dokumentace od spol. Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. z 06/2017

Stavba byla povolena MěÚ Černošice, odborem ŽP dne 23.3.2018 čj. MUCE 19145/2018 OŽP/V/ČO-R.

Příloha: Projektová dokumentace – SO 01 odstranění nánosu, SO 02 zeď z kamenné rovnaniny, SO 03 – kbel – výpustné zařízení

smlouva o dílo

stavební povolení

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a odbornou způsobilost.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Aktuální stav zakázky: 
Vyhlášení