Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02)

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
70000
Vysoutěžená cena zakázky: 
50500
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Květen 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Květen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru na  stavbě -   rekonstrukce můstku na místní komunikaci  K Junčáku v Dolních Jirčanech viz VZ 

http://psary.cz/vz/rekonstrukce-mostu-ul-k-juncaku-dolni-jircany-psary-objekt-so-02

Podrobný popis zakázky: 

Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené  stavbě, která bude  realizována podle projektové dokumentace spol. Firast s.r.o, Stránčická 1084/29, Praha 10, IČ: 26708167 z 11/2016.

Stavbu tvoří most přes vodoteč v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02). Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt s nepatrně rozšířenou půdorysnou plochou a to z důvodu požadavku na rozšíření průjezdní šířky na 3 m. Most je navržen na zatěžovací třídu B dle ČSN. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.

SO 02– nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na mikropilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 1,4 % a v příčném 2%.

Délka přemostění – kolmá 2,95 m, šikmá 7,1 m, délka nosné konstrukce – kolmá 2,36 m, šikmá 5,52 m.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Zastupitelstvo obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno