Technický dozor stavby - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Červen 2017 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červenec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Září 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru na  stavbě -   Dostavba cyklostezek Psáry.

Podrobný popis zakázky: 

Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené  stavbě, která bude  realizována podle projektové dokumentace spol. Projektová dopravní Filip s.r.o, Švermova 1338, Roudnice nad Laben, IČ: 28714792 z 06/2013.

 

Stavba má za úkol vytvoření komunikací umožňujících pohyb chodců a cyklistů v obcích Psáry

a Dolní Jirčany. Stavba je rozdělena na čtyři na sobě nezávislé stavební objekty SO 101 až SO 104.

U SO 101 se jedná o vybudování stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů podél

komunikace vedoucí ulicí Horní v Dolních Jirčanech v rozmezí od křižovatky s ulicí Sportovců po křižovatku s ulicí K Lůžku. U SO 102 se jedná o vybudování komunikace umožňující pohyb cyklistů a chodců (ve většině délky vedené jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem) vedoucí po okraji pole od bývalého areálu zemědělského družstva v Dolních Jirčanech do ulice Úzká v obci Psáry. SO 103 je stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem vedoucí v dopravním prostoru komunikace ulice Spojovací v obci Dolní Jirčany. U SO 104 se jedná o vybudování stezky pro společný provoz chodců a cyklistů v dopravním prostoru komunikace vedoucí ulicí K Junčáku v Dolních Jirčanech. Všechny tyto stavební objekty jsou součástí plánovaných cyklotras.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží:
-oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii
-podepsaný návrh příkazní smlouvy. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno