Stavba - Psáry, Dolní Jirčany, ulice Větrná - Vodovodní řad VVě

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
160000
Vysoutěžená cena zakázky: 
161136
Ukončení příjmu nabídek: 
25. Duben 2018 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Květen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Prodloužení vodovodního řadu v délce 55 m ul. Větrná.

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o stavbu vodovodního řadu v délce 52 m – PE D90x5,1 dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Rieger z 10/2017 – propojení vod. řadu spol. Sinea a řadu v ul. Na Vysoké na pozemku p.č. 343/27 a 343/3.

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím SÚ Jesenice ze dne 29.1.2018 čj. MěÚJ/01427/2018/VOM a stavebním povolením, které vydal MěÚ Černošice 12.4.18 pod sp. zn. MUCE15458/2018OŽP/V/ČO.

Přílohy: stavební povolení

projektová dokumentace

rozpočet

smlouva o dílo

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží reference o nejméně 3 srovnatelných stavbách..                 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno