Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02)

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2659000
Vysoutěžená cena zakázky: 
2176997
Ukončení příjmu nabídek: 
18. Duben 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
18. Duben 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Květen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce můstku na místní komunikaci  K Junčáku v Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace spol. Firast s.r.o, Stránčická 1084/29, Praha 10, IČ: 26708167 z 11/2016.

Dokumentace obsahuje i stavbu SO 01 – REKONSTRUKCE MOSTU Za Můstkem. Realizace této  stavby není předmětem tohoto výběrového řízení.

Stavbu tvoří most přes vodoteč v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02). Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt s nepatrně rozšířenou půdorysnou plochou a to z důvodu požadavku na rozšíření průjezdní šířky na 3 m. Most je navržen na zatěžovací třídu B dle ČSN. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.

SO 02– nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na mikropilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 1,4 % a v příčném 2%.

Délka přemostění – kolmá 2,95 m, šikmá 7,1 m, délka nosné konstrukce – kolmá 2,36 m, šikmá 5,52 m.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží alespoň 3 reference o provedení staveb porovnatelného rozsahu.                 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Zastupitelstvo obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
lng.Jiří Nádvorník-TOK 24 442, 00 Kč 20 200, 00 Kč 369/2017 46/17
N+N konstrukce a dopravní stavby 1 438 460, 00 Kč 1 188 810, 00 Kč 381/2017 45/2017
lng.Jiří Nádvorník-TOK 24 442, 00 Kč 20 200, 00 Kč 429/2017 46/2017
N+N konstrukce a dopravní stavby 319 197, 00 Kč 263 799, 00 Kč 472/2017 45/2017
N+N konstrukce a dopravní stavby 1 195 710, 00 Kč 988 186, 00 Kč 473/2017 45/2017