Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců k.ú. Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
4750000
Vysoutěžená cena zakázky: 
3397344
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Srpen 2016 - 12:00
Datum otevření obálek: 
31. Srpen 2016 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
19. Září 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Vybudování dešťové kanalizace a  rekonstrukce vozovky ul. Sportovců v obci Dolní Jirčany.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem stavby je  vybudování dešťové kanalizace  v ul. Sportovců v délce řadu 171,3 m profilu DN300 a její napojení do stávajícího řadu přes horskou vpusť na ul. Horní a 68,5 m žlabu  profilu KS 100, který  bude zaměněn za vegetační tvárnice o výměře 77,1 m2 vč. zásaku tvořeného štěrkovým tělesem šířky 1,2 m a hloubky 0,6 m. Zakázka dále obsahuje odfrézování stávajícího živičného krytu a jeho nahrazení novým  bezprašným povrchem složeným ze dvou vrstev ACO 40 mm a ACP 60 mm vč. podkladních vrstev dle projektu spol. HW PROJEKT s.r.o. z listopadu 2015.

 

Dokumenty:

Stavební povolení MěÚ Černošice ze dne 4.5.2016 resp. 12.5.2016 sp. zn. 71505/2015/Sp

Dokumentace pro stavební povolení spol. HW Projekt s.r.o. z 11/2015

situační výkresy

-        situace širších vztahů

-        celková a koordinační situace

-        katastrální situace

dešťová kanalizace

-        situace stavby

-        celková koordinační situace

komunikace

-        technická zpráva

-        situace stavby

-        podélný profil komunikace

-        charakteristické příčné řezy

-        vzorové příčné řezy

rozpočet

smlouva o dílo

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 významných obdobných zakázek v posledních 3 letech  s uvedením rozsahu a doby plnění.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH, záruka na dílo 36 měsíců

Zastupitelstvo obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno